Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka

Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka

V 16. ročníku soutěže Žít krajinou získal Cenu veřejnosti projekt Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka v Jihomoravském kraji, který soutěžil v II. kategorii Zelená a dopravní infrastruktura.
Opatření realizovala a projekt do soutěže přihlásila pobočka Brno.

Projekt Polní cesty a protierozní opatření v katastrálním území Rudka je realizací části plánu společných zařízení po provedených komplexních pozemkových úpravách. Realizovaná opatření jsou souborem polních cest s výsadbou liniové zeleně, vodohospodářských a protierozních opatření, které funkčně navazují na zastavěné území obce.

Síť tří polních cest s asfaltobetonovým krytem doprovází svodný příkop se sjezdem a propustkem plní funkci vodohospodářskou. Liniová zeleň pak plní funkci krajinářskou. Protierozní opatření představuje zatravnění orné půdy, jehož součástí je záchytný zasakovací průleh se zemní hrázkou.

V rámci realizace HC4 došlo ke zpevnění původní polní cesty, která navazuje na místní komunikaci v obci. Podél cesty bylo do travnatého lemu vysazeno 17 stromů – 6 hrušek obecných, 7 třešní obecných a 4 javory babyka.

Na polní cestu HC4 navazuje cesta HC5 o délce 833 metrů. Součástí cesty je výhybna a zpomalovací práh. Okolní zemědělské pozemky jsou z této cesty přístupné z kteréhokoliv místa. Odvodnění cesty je zajištěno volně do terénu. Po pravé straně cesty bylo do travnatého lemu vysazeno 27 švestek domácích. Stromy byly vysázeny v nesouvislé linii v hranicích parcel a nahrazují tak „hraniční kameny“.

Podél lesního komplexu byla zrekonstruována hlavní polní cesta HC6 o délce 985 metrů. Cesta je vybavena výhybnou, přístup na zemědělské pozemky je zajištěn dvěma sjezdy.

V lokalitě „Prachová“ došlo k rozsáhlému zatravnění o rozloze 3,72 hektarů a modelací terénu byla vytvořena mez s infiltračním příkopem. Výstavbou společných zařízení vznikla cestní síť, která má v krajině opodstatnění z hlediska zpřístupnění zemědělských pozemků a rovněž k rozvoji turistiky a významnému zprůchodnění krajiny.

Vybudováním polních cest byla také vlastníkům zlepšena možnost řádného obhospodařování lesa. Vysázená liniová zeleň podél cest bude v budoucnu zajišťovat příjemný stín a přispěje území i z hlediska krajinotvorného. Rozsáhlá plošná a technická protierozní opatření chrání zastavěnou část obce před erozní činností vody z přívalových dešťů. Celkově tak dochází ke zvýšení ekologické stability území.

 

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Brno
Projektant pozemkové úpravy: PLANEX BRNO, spol. s r.o.
Autor realizačního projektu: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.
Dodavatelská firma: STRABAG a.s.

Náklady na realizaci: 9 730 675 Kč včetně DPH (projekt PRV)
Doba realizace: 8/2017 – 5/2018

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn