Jak to bude s převody nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků

Jak to bude s převody nemovitostí nedostatečně identifikovaných vlastníků

Státní pozemkový úřad (SPÚ) bude od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) přebírat pozemky dosud zapsané na neznámého nebo nedostatečně identifikovaného vlastníka, které tvoří zemědělský půdní fond, čímž je myšlena orná půda, vinice, chmelnice, zahrady, ovocné sady a trvalé travní porosty. V celkovém objemu se jedná o cca 95 000 pozemků s výměrou téměř 25 000 ha, respektive 20 000 ha, při zohlednění spoluvlastnických podílů. V případě zemědělské půdy pak bude SPÚ nejprve zjišťovat osobu případného uživatele, přičemž požadovat náhradu za užívání pozemků po něm bude pouze od 1. ledna 2024, kdy k pozemkům do té doby vedených na nedostatečně identifikovaného vlastníka vznikne držba státu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální zákon“) poskytl v únoru 2023 místím samosprávám ke zveřejnění aktuální seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území jednotlivých obcí nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. února 2023. Současně ÚZSVM požádal obce o zveřejnění informačního materiálu k problematice NIV na úředních deskách pro větší informovanost občanů. Tato brožurka se, společně se seznamem nemovitostí NIV, nachází na webových stránkách ÚZSVM (UZSVM.cz | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových).

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu.

ÚZSVM bude usilovat o co nejrychlejší předání takto nově nabytého nemovitého majetku specializovaným státním institucím, které takový majetek potřebují ke své činnosti. Například zemědělská půda bude převáděna na Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), lesní pozemky pak zejména na státní podnik Lesy České republiky.

V případě zemědělské půdy pak bude SPÚ nejprve zjišťovat osobu případného uživatele, přičemž požadovat náhradu za užívání pozemků po něm bude pouze od 1. ledna 2024, kdy k pozemkům do té doby vedených na nedostatečně identifikovaného vlastníka vznikne držba státu. Následně budou uzavírány pachtovní nebo nájemní smlouvy. ÚZSVM bude u ostatního majetku postupovat obdobně, tedy že bude požadovat náhradu za užívání pozemků pouze od 1. ledna 2024.

ÚZSVM je připraven k tomu, aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků. I v těchto případech bude ovšem nutné pro převod majetku dodržet podmínky stanovené zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.

SPÚ k převodu majetku na obce a kraje využívá zejména ustanovení § 7 a § 10 zákona o SPÚ (pozemky pod komunikacemi, veřejná zeleň apod.).

Co se týče nabytých spoluvlastnických podílů, tak konkrétní postup (přímý prodej některému ze spoluvlastníků, případně výběrové řízení/dražba) bude záviset na charakteru majetku a velikosti spoluvlastnického podílu. Spoluvlastníci budou moci po 1. lednu 2024 jednat s ÚZSVM o přímém prodeji v jejich prospěch a pokud bude nalezena shoda o kupní ceně a smluvních podmínkách, bude možné takový převod uskutečnit. Není tedy nutné, aby spoluvlastníci iniciovali soud o vypořádání podílového spoluvlastnictví a následně platili náklady takového soudního řízení.

V případě SPÚ je možno rovněž jednat o převodu spoluvlastnického podílu, reálném rozdělení majetku, či i o výkupu spoluvlastnického podílu ze strany SPÚ pro potřeby rozšíření rezervy státních pozemků. K řešení spoluvlastnických podílů lze využít i institut pozemkových úprav, zejména v katastrálních územích, kde pozemkové úpravy budou probíhat, nebo budou po tomto datu v brzké době zahájeny.

Co se týče kultury, největší podíl přebíraných pozemků bude představovat orná půda (cca 64 000 pozemků o výměře cca 16 000 ha) a trvalý travní porost (cca 21 000 pozemků o výměře cca 3 000 ha). Celkově se zvýší počet pozemků, které má SPÚ v příslušnosti hospodařit o zhruba čtvrtinu v porovnání s aktuálním stavem a o necelou pětinu naroste také výměra spravované půdy. Bezesporu se tak bude jednat o záležitost časově i personálně velmi náročnou.

Největší nárůst majetku zaznamenáme v rámci Krajského pozemkového úřadu (KPÚ) pro Středočeský kraj a Prahu (cca 20,7 tis. pozemků o výměře cca 6 tis. ha) a KPÚ pro Jihomoravský kraj (cca 28,5 tis. pozemků o výměře cca 4,3 tis. ha).

Relativně nejvíce pozemků – v porovnání s aktuálně spravovaným majetkem – přibude v Jihomoravském KPÚ, zde bude nárůst o 63 % v počtu pozemků a 45 % ve výměře, dále v KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu, kde počet pozemků naroste o 53 % a výměra o 89 %, a rovněž na KPÚ pro Zlínský kraj, kde nárůst v počtu pozemků bude 49 % a ve výměře 52 %.

Z hlediska hospodaření je nutné rozlišit pozemky neznámého vlastníka, které SPÚ může pronajímat a pronajímá je (cca 1 300 pozemků), od pozemků nedostatečně identifikovaných vlastníků, kde SPÚ tuto možnost nemá.

Nabyté pozemky budou dále využity zejména pro tvorbu rezervy státních pozemků pro realizaci rozvojových programů státu, pozemkové úpravy a řešení problémů sucha a zadržování vody v krajině, směny pozemků či vydávání náhradních pozemků podle zákona 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Metodika převodu se bude řídit aktuálními platnými právními předpisy a bezdlužnost žadatelů vůči SPÚ je v tomto případě samozřejmostí.

Výše uvedené údaje jsou platné k 7. 8. 2023.

AKTUALIZACE 12/2023:

Vláda ČR dne 27. září 2023 schválila usnesení č. 710, kde je stanoven postup při nakládání s vybranými skupinami nemovitostí nabytých státem od NIV. Státní pozemkový úřad převezme zápisem do 30. září 2024 po obdržení výzvy od ÚZSVM pozemky a spoluvlastnické podíly na pozemcích nabytých státem po NIV s evidovaným druhem pozemků orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad a trvalý travní porost, a to včetně pohledávek vzniklých po 1. lednu 2024. Z převodu budou vyjmuty pozemky v duplicitním vlastnictví či pozemky na územích maloplošných zvláště chráněných územích.

Po převzetí majetku provede SPÚ identifikaci majetku z hlediska faktického stavu. V případě, že se bude jednat o majetek, kde bude zjištěn nesoulad mezi skutečným stavem a evidencí v katastru nemovitostí či se bude jednat o pozemky, u kterých bude zjištěno, že tvoří jeden funkční celek s obytnými a hospodářskými budovami a jinými stavbami, které neslouží zemědělské a lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, SPÚ zašle ÚZSVM odstoupení od zápisu/části zápisu a uzavře s ÚZSVM souhlasné prohlášení tak, aby byla zajištěna změna příslušnosti hospodařit zpět na ÚZSVM.

V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci ÚZSVM, kdy se finalizuje časový harmonogram převodu majetku, metodické postupy a listinné podklady k procesu převodu majetku po NIV.

Předpokládaný termín zahájení procesu předávání majetku ze strany ÚZSVM na SPÚ je březen 2024.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn