Bynovec na Děčínsku má nový mokřad včetně hadníku

Bynovec na Děčínsku má nový mokřad včetně hadníku

V katastrálním území Bynovec na Děčínsku bylo zrealizováno první z navržených společných zařízení v rámci pozemkových úprav v k.ú. Bynovec. Pozemkové úpravy zde probíhaly v letech 2011-2018 a nyní se pobočka Děčín věnuje realizacím navržených opatření.

V roce 2018 byla Ing. Gabrielou Mlatečkovou Čížkovou zpracována projektová dokumentace k prvnímu z navržených opatření – Mokřad 3 v k.ú. Bynovec. Smlouva na realizaci byla podepsána s firmou Zempra DC, s.r.o. v roce 2019. Na jaře letošního roku byly zahájeny stavební práce a kolaudační řízení proběhlo v létě letošního roku.  Cílem projektu bylo vytvoření nového biotopu, zlepšení ekologické stability, zvýšení retenční schopnosti krajiny. Prostor vodních tůní byl navržen na místě, kde dle dostupných podkladů bylo v roce 1972 vybudováno meliorační zařízení, jehož funkčnost nebo zachovalost nebyla známa.

Stavba je tvořena soustavou dvou tůní, které jsou doplněny výsadbou solitérních dřevin a založením lučních a mokřadních porostů. Mokřad byl navržen v lokalitě, která byla vzhledem k odtokovým poměrům za běžných klimatických podmínek často podmáčená, celoročně vlhká.

Hlavní tůň je opatřena zpevněným přelivem z kamenné rovnaniny a navazujícím mělkým zasakovacím příkopem pro převedení jak mimořádných průtoků v době zvýšených srážek, tak trvalejších malých průtoků ze zaústěné meliorace – voda bude z lokality odtékat plošným přelivem přes zpevněnou hranu příkopu do koryta toku Suché Kamenice přes přilehlé pozemky mokřadního charakteru. Ke zvýšení biodiverzity v dané oblasti přispěl tzv. „hadník“ v podobě suché kamenné zídky, sloužící jako útočiště pro plazy. Jedná se o biotechnické opatření, které umožní přezimovaní plazů.

Celkové investice do tohoto opatření činily 747 640 Kč s DPH, projekt byl představen odborné veřejnosti na dalším, v pořadí sedmém ročníku Děčínského dialogu o vodě, který každoročně pořádá Spolek Aquarius-Vodnář, SAV.

V současné době se zpracovává projektová dokumentace na realizaci protierozní cesty c4 vedoucí směrem ke koupališti. Počítáno je s realizací dalších opatření ze schváleného plánu společných zařízení – Záchytný průleh a Rekonstrukce Olšového rybníka. Na obě stavby již jsou vydána vodoprávní povolení na základě zpracovaných projektových dokumentací od vysoutěženého dodavatele Hydroprogress, s.r.o..

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn