Doubravice nad Svitavou a Kuničky se pyšní novou polní cestou

Doubravice nad Svitavou a Kuničky se pyšní novou polní cestou

Pobočka Blansko dokončila v roce 2020 realizaci společných zařízení v k. ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky.

Pobočka Blansko Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj v roce 2020 dokončila stavbu polních cest s příkopy a rigoly v katastrálních územích Doubravice nad Svitavou a Kuničky.

Realizací stavby polních cest došlo k propojení katastrálních území Doubravice nad Svitavou a Kuničky. Polní cesta HC1 v Doubravici nad Svitavou navazuje na místní komunikaci, plynule se napojuje na polní cestu HC1 v k. ú. Kuničky a končí napojením na další pozemkovým úřadem zrealizované společné zařízení – polní cestu HC2 v k. ú. Kuničky (realizace 2016-2017).

Hlavní polní cesta HC1 z důvodu vysokého podélného sklonu byla před realizací stavby prakticky z důvodu hlubokých erozních rýh pro běžnou techniku nesjízdná.  Na cestu HC1 navazuje vedlejší polní cesta VC 12 v k. ú. Doubravice nad Svitavou, která je ukončena na hranici katastrálního území Holešín, kde navazuje na stávající polní cestu Pv5, jejíž realizace je plánována v následujícím období. Po její realizaci budou propojena katastrální území Holešín, Doubravice nad Svitavou a Kuničky.

Doubravice nad Svitavou, polní cesta vc12 před realizací

Doubravice nad Svitavou, polní cesta vc12 před realizací

Přestože hlavním cílem vybudovaných polních cest bylo umožnit přístup hospodařícím zemědělcům a vlastníkům k jejich pozemkům, jsou cesty hojně využívány i k jiným účelům. Umožňují obyvatelům obcí jejich využití za účelem rekreace a turistiky. Stavba sousedí s rozsáhlým lesním komplexem, ve kterém probíhá nucená těžba dřeva. Vytěžené dřevo je sváženo po polních cestách.  Stavba je také využívána obyvateli z přilehlého okolí (převážně z Kuniček), kteří si po těchto cestách zajišťují přístup do Doubravice nad Svitavou. Dalším cílem staveb polních cest bylo zlepšení vodohospodářských poměrů – povrchové vody z komunikace jsou cestním příkopem a zemními rigoly odváděny a zasakovány do travnatých pozemků kolem cesty. Jedná se o svažité území, kdy před realizací stavby docházelo při přívalových srážkách k zaplavování intravilánu městyse Doubravice nad Svitavou.

Polní cesty HC1 v k. ú. Doubravice nad Svitavou a Kuničky jsou realizovány v kategorii P5,0/40 z asfaltobetonu se štěrkovou krajnicí o šířce 2 x 0,5m. Celková délka polních cest je 2635,86 m. V celé trase je 13 výhyben, propustky a sjezdy. V k. ú. Kuničky cesta kříží bezpečnostní přeliv ze stávajícího rybníka.

Doubravice nad Svitavou, polní cesta vc12

Doubravice nad Svitavou, polní cesta vc12

Polní cesta VC12 v k. ú. Doubravice nad Svitavou je v celém úseku v kategorii P3,0/30 s CB kolejovým krytem o délce 349,73 m. Povrchové vody z komunikace jsou odváděny rigolem z betonových odvodňovacích žlabů do vodního toku.

Kuničky, Polní cesta hc1

Kuničky, Polní cesta hc1

Realizaci této stavby provedla firma FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., celkové náklady za stavební práce činily 27,8 mil. včetně DPH. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2019 a ukončeny v srpnu 2020.

Stavba byla financována z Programu rozvoje venkova ČR pro období 2014-2020 z operace 4.3.1. Pozemkové úpravy.

 

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn