Exkurzi na téma zadržení vody v krajině uspořádal SPÚ a ČMKPÚ v Olomouckém kraji

Exkurzi na téma zadržení vody v krajině uspořádal SPÚ a ČMKPÚ v Olomouckém kraji

Dne 14.5.2024 uspořádala Českomoravská komora pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem (SPÚ), KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc a dotčenými obcemi exkurzi na téma „Zadržení vody v krajině, realizace prvků PSZ nejen z prostředků SPÚ, ale i za přispění obcí a dalších spolků“. Exkurze proběhla na realizacích v okrese Olomouc, a to v obcích Senice na Hané, Loučany a Příkazy. Exkurze se zúčastnili zejména zástupci Univerzity Palackého v Olomouci, Krajského úřadu Olomouckého kraje, Magistrátu města Olomouc, katastrálního úřadu, ústředí SPÚ, několika krajských pozemkových úřadů a jejich poboček, a dále starostové obcí.

01 Senice Véklice.jpg

Exkurze započala v obci Senice na Hané, kde účastnici navštívili Biocentrum Véklice. Realizace biocentra byla dokončena v roce 2022 jako výsledek jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) (2007-2011). Účelem návrhu JPÚ bylo vytvoření biocentra s vodní plochou a tím posílit funkci současného biokoridoru toku Blata. Biocentrum Véklice bylo navrženo na pravém břehu toku Blaty, mezi obcemi Senice na Hané a Senička, v místní trati s názvem Véklice, (odtud název biocentra). Biocentrum Véklice má celkovou výměru 9,8 ha. Je tvořeno samotnou vodní nádrží, třemi mokřadními tůněmi, lučními společenstvy a výsadbou dřevin.

02 Senice Véklice.jpg

Tato stavba získala ocenění Stavba roku 2022 Olomouckého kraje Cenu hejtmana Olomouckého kraje.

Další zastávkou exkurze byl mokřadní biotop + doprovodné polní komunikace k.ú. Loučany. Účelem návrhu JPÚ (2009-2012) bylo mimo jiné vytvořit u toku Šumice na příhodném místě mokřadní biotop a doplnit tak současný biokoridor toku. Lokalita mokřadu je napojena na prostor plánovaného biocentra místního významu. Realizace mokřadního biotopu byla dokončena v roce 2014. Mokřadní biotop tvoří tůně, umístěné ve dvou sníženinách, kudy v minulosti vedlo koryto toku Šumice. Jsou to drobné vodní nádrže, které nejsou určeny k hospodářskému a rekreačnímu využití. Vodou jsou zásobovány z toku Šumice infiltrací přes drenážní potrubí. Hladina vody v tůních při minimálních průtocích v Šumici je udržována výškou přelivné stěny v požerácích. Ztráty vody výparem z vodní hladiny a průsakem dnem a břehy jsou doplňovány dle aktuálního množství vody v toku Šumice. Případný pokles hladiny v tůních nemá negativní vliv na jejich hlavní funkci – vytvoření mokřadního biotopu.

03 Loučany biotop.jpg

Následující zastávka exkurze byla v k.ú. Vojnice, kde proběhla jedna z prvních komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) okresu Olomouc (1994-2000) a v průběhu následujících let zde pozemkový úřad realizoval navržená opatření z KoPÚ – 3,823 km polních cest, soustavu svodných a záchytných průlehů v délce 5,17 km, které snižují erozní činnost a odvádějí přebytečnou vodu do vodoteče a výsadbu prvků ÚSES na výměře 4,39 ha.

05 Vojnice.jpg

Současná navštívená realizace – výsadba aleje – byla dokončena v roce 2020 a je dílem spolku „Živé cesty alejí“. Výsadbou aleje spolek navazuje na tradici místní historické „Trhové cesty“. Veškerou činnost spolek dělá dobrovolně a výsadbu včetně nákupů dřevin a následnou údržbu hradí z darů občanů a ze svého rozpočtu.

Předposledním zastavením bylo seznámení s realizací Biocentra LBC 89 „PADĚLKY“ v k.ú. Příkazy. Biocentrum se nalézá v k.ú. Příkazy ve volné zemědělské krajině jižně od zastavěného území obce na pozemku, který byl veden v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemek biocentra navazuje na již existující lesík a společně s novou výsadbou zaujímá plochu cca 4 ha. Biocentrum tvoří vodní plocha a výsadby dřevin včetně bylinného patra. Výpar vody z vodní plochy je dotován čerpáním vody s pomocí větrného čerpadla. Celou realizaci včetně směny pozemků si zajišťovala obec Příkazy.

06 Příkazy biocentrum.jpg

07 Příkazy biocentrum větrné čerpadlo.JPG

Poslední zastávkou exkurze byly realizace PSZ v k.ú. Hynkov. Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hynkov proběhly v letech 2011-2017. Realizace první etapy plánu společných zařízení (PSZ) byla ukončena v roce 2023. Vybudováno bylo 5 polních cest, soustava průlehů včetně terénních úprav a výsadba prvků ÚSES.

08 Hynkov.jpg

Účastníci exkurze byli mimo jiné seznámeni se soustavou biologických rybníků, určených k čištění odpadních vod. Návrhem pozemkových úprav byly pro daný účel navrženy pozemky do vhodné lokality. Samotná realizace čisticí soustavy následně proběhla v režii obce Příkazy.

Odborná exkurze potvrdila, že spolupráce s obcemi na ukončených společných zařízeních je dlouhodobě nadstandardní, místní obce se o opatření starají a zajišťují jejich údržbu. I dříve realizovaná opatření jsou nadčasová a plní dodnes v krajině svoji funkci.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn