V Kozlech u Loun vznikla cesta i s biokoridorem

V Kozlech u Loun vznikla cesta i s biokoridorem

Pobočka Státního pozemkového úřadu Louny ukončila realizaci polní cesty HPC 3 v k. ú. Kozly u Loun včetně lokálního biokoridoru a interakčních prvků podél cesty.

 

Obec Kozly se nachází v okrese Louny v Ústeckém kraji. Žije v ní 134 obyvatel. Ve vzdálenosti 10 km severně leží město Bílina, 11 km jižně město Louny, 11 km severozápadně statutární město Most a 17 km severně město Duchcov. Západně od obce se nachází přírodní památka Tobiášův vrch, východně pak přírodní rezervace Čičov.

Cesta je umístěna v CHKO České středohoří, začíná na silnici III/5692 na jižním okraji obce Kozly u hřbitova a vede na západ k Tobiášovu vrchu, poté na sever až na silnici I/15. Trasa cesty prochází chráněným územím lokálního biocentra LBC 1083 Tobiášův vrch a LBC 927 U Křížku a ve střední části vede na rozhraní okraje polí a mokřadních společenstev, která jsou součástí místních biocenter. Realizací došlo ke zpřístupnění zemědělských pozemků vlastníkům a uživatelům, byla obnovena prostupnost krajiny společně s realizací nových prvků v ÚSES doplněním zeleně a vytvořením nových krajinotvorných prvků.

HPC3 Kozly u Loun včetně LBK a IP_Po realizaci cesta

HPC3 Kozly u Loun včetně LBK a IP_Po realizaci zeleň

Polní cesta byla realizována v celkové délce 1640 m, v kategorii P5,0/20, o šířce jízdního pruhu 4,0 m, s krajnicemi ze štěrkodrti šířky 2 x 0,5 m. Kryt vozovky je z penetračního makadamu, sjezdy ze silnice jsou z asfaltobetonu a úseky v biocentrech mají zatravněný povrch a dlážděné koleje.

V trase cesty jsou vybudovány 3 výhybny, 15 sjezdů a 4 propustky ze železobetonových trub se šikmými čely zpevněnými kamennou dlažbou umístěné pod sjezdy ze silnic III/5692 a I/15 a v místech křížení se Zaječickým potokem. Z důvodu realizace cesty bylo odstraněno celkem 17 stromů a 550 m2 zapojených porostů dřevin.

HPC3 Kozly u Loun včetně LBK a IP_v průběhu realizace

Podél stavby polní cesty byly provedeny výsadby a založeny nové prvky ÚSES na pozemcích o celkové výměře 0,819 ha:

  1. LBK 1753 (K Svinkám) – biokoridor v délce 380 m, výměra 5132 m2, dřeviny byly doplněny podél vodoteče do stávajícího travního porostu;
  2. IP6 – stromořadí délky 250 m a zatravněný pás šíře 5 m;
  3. IP8 – individuální výsadba stromů a zatravněný pozemek.

Celkem bylo vysázeno 141 stromů, z toho 25 ovocných stromů. Plochy byly zatravněny.

Druhová skladba vysazených dřevin: vrba bílá, dub zimní, dub zimní, třešeň ptačí, střemcha obecná, lípa velkolistá, hrušeň obecná, jabloň domácí.

Liniová výsadba biokoridoru je chráněna oplocenkou, jednotlivé ovocné stromy a odrostky mimo oplocenku jsou chráněny pletivem. Byly instalovány dřevěné berličky pro dravce jako ochrana před drobnými hlodavci, kteří mohou poškozovat kořenový systém. Po dokončení výsadeb je prováděna následná tříletá péče.

HPC3 Kozly u Loun včetně LBK a IP_Před realizací

Realizace stavby probíhala společně s výsadbou zeleně od září do listopadu 2023. Cesta bude předána do vlastnictví Obce Kozly a zeleň bude po ukončení následné péče v roce 2026.

Náklady stavby (včetně DPH) z rozpočtu RSPÚ:

Celková cena za provedení díla činí

16 718 959,90 Kč

Z toho:

 

Stavba cest

15 176 037,21 Kč

Doprovodná zeleň a následná péče (2024 až 2026)

1 542 922,69 Kč

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn