Lokální biocentrum LBC 2 U Krčmy část I. v Jihomoravském kraji

Lokální biocentrum LBC 2 U Krčmy část I. v Jihomoravském kraji

Ve 14. ročníku soutěže Žít krajinou 2020 se v 2. kategorii Tvorba a ochrana krajiny na 1. místě umístila realizace Lokální biocentrum LBC 2 U Krčmy část I. v Jihomoravském kraji. Přihlašovatelem je Muzeum vinařství a venkova, z.s.

Tato realizace získala i hlavní cenu Státního pozemkového úřadu.

V rámci realizace lokálního biocentra v katastrálním území Čejč byla obnovena vodní plocha v místě, kde se na základě první písemné zmínky z roku 1464 nacházelo Čejčské jezero, které zaniklo lidskou činností v 1. polovině 19. století cíleným vysoušením. Multifunkční opatření je tvořeno zejména dvěma vysychavými tůněmi a jednou tůní se stálou vodní hladinou, které jsou doplněny výsadbou vhodné dřevinné vegetace.

Litorální pásmo kolem vodní plochy dále poskytuje přirozené místo pro rozvoj mokřadní vegetace poskytující útočiště vodnímu ptactvu i obojživelníkům. Biodiverzitu podporují také instalované broukoviště, plazník, budky a čapí hnízdo.

Lokalita po realizaci poskytuje vhodné existenční podmínky i ekologicky náročnějším druhům (včetně ohrožených druhů), vázaným na sušší i vlhčí bylinné porosty a na některé druhy dřevin.

Realizací projektu byly do krajiny navráceny přirozené vodní plochy a významně zvýšena biodiverzita i ekologická stabilita. Opatření plní funkci protierozní, půdoochrannou, ekologickou, estetickou i rekreační. Vynaložené úsilí dalo vznik významnému vodohospodářskému, ekostabilizujícímu a krajinotvornému prvku s celospolečenským významem, který dále navazuje na biokoridor nivy Čejčského potoka.

V číslech:
PLOCHA: 2,56 ha
VÝSADBA: 270 STROMŮ, 4090 KEŘŮ
3 TŮNĚ (1 300 m3)

PŘIHLAŠOVATEL: Muzeum vinařství a venkova, z. s.
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: GEODIS BRNO, spol. s r. o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: Ing. David Mikolášek
DODAVATELSKÁ FIRMA: Lesy Horňácko, s r. o.

 

Video: Lokální biocentrum LBC 2 U Krčmy část I. v Jihomoravském kraji

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn