Lokální biocentrum Tomíkovice: inovativní opatření pro životní prostředí

Lokální biocentrum Tomíkovice: inovativní opatření pro životní prostředí

Státní pozemkový úřad (SPÚ) v Jeseníku společně se společností VZD Invest s.r.o. a dodavatelem STAVOS VIDĆE s.r.o. nedávno dokončili ambiciózní projekt v katastrálním území Tomíkovice. Tento projekt má za cíl ochránit životní prostředí a přizpůsobit krajinu novým podmínkám, které přináší klimatická změna. Hlavním záměrem projektu bylo zachytit vodu v krajině s dvojím cílem: posílit biodiverzitu a zvýšit ochranu proti erozi a povodním. Očekává se, že tato opatření přinesou také vylepšení vodního režimu a místních klimatických podmínek. Tato iniciativa představuje významný krok směrem k udržitelnějšímu a odolnějšímu prostředí, které lépe zvládne výzvy, jež přináší nevyzpytatelná povaha současného klimatického dění.

Lokální biocentrum Tomíkovice, část obce Žulová, je realizace protipovodňové stavby formou přírodě blízkých opatření. Nová vodní nádrž je obtočná. Je napájena z meliorací a v případě větších průtoků ve Vojtovickém potoce i z Vojtovického potoka. Při revitalizace toku a založení mokřadu bylo vybudováno celkem 9 tůní. Dále byla provedena výsadba a vegetační úpravy, tedy dřeviny a zatravnění okolních ploch. Jsou zde patrné významné okolní mokřady.

BC Tomíkovice Žulová (71).JPG

Vodní nádrž má při běžném nadržení výměru 9,5 ha a kapacitu 94 800 m3. Při maximálním nadržení má nádrž výměru 10 ha a kapacitu 104 800 m3. Nádrž je doplněna mokřadem o velikosti 3,1 ha s 9 tůněmi o výměře vodní plochy 0,91 ha. S příkopy přivádějícími a odvádějícími vodu do nádrže je výměra celé vodohospodářské části 14,1 ha. Nádrž je doplněna o výsadby stromů, keřů a zatravnění na celkové ploše 15 ha. Travnaté části jsou doplněny o tzv. plazníky a broukoviště, které poskytují úkryt drobným plazům a hmyzu a bylo zde vysázeno 270 nových stromů.

BC Tomíkovice Žulová (73).JPG

Vodní plochy mají pozitivní vliv na ochlazování prostředí. Vyskytují se zde rozličné druhy obojživelníků, vodních ptáků, pěvců i dravců, žijí zde zvěř srnčí a zaječí a mnoho dalších. Okolní louky a mokřady umožňují růst bylin. Také se tu vyskytuje množství hmyzu, především různé druhy chráněných motýlů – modrásci, okáči apod.

BC Tomíkovice Žulová (53).JPG

Biocentrum je obklopeno loukami a remízky, které jsou tvořeny smíšeným stromovým a keřovým porostem. Zde pak hnízdí mnoho druhů ptáků. Na okolních loukách stojí za zmínku hnízdiště čejek chocholatých, právě mezi biocentrem a Kaní horou.

BC Tomíkovice Žulová (6).JPG

Biocentrum je přístupné po silnici z Bukové do Tomíkovic, je zde vybudované parkoviště a zpevněná cesta k odpočinkovému altánu. Od biocentra je krásný výhled na Rychlebské hory a především na Boží horu s kostelem Panny Marie Bolestné s křížovou cestou, který se tyčí nad městem Žulová.

BC Tomíkovice Žulová (28).JPG

Vyhotovení projektové dokumentace zajistilo Město Žulová. Investorem se stal a financování samotné stavby zajistil Státní pozemkový úřad. Šlo o finance, které se skládaly z prostředků, které poskytla Evropskou unie – Next Generation EU, konkrétně z programu Národní plán obnovy (NPO), a to ve výši 21,154 milionů korun a část ve výši 6, 908 šlo a ještě půjde (součástí je 3letá údržba vysázené zeleně) ze státního rozpočtu ČR.

20221222_092429.jpg

Samotná stavba byla zahájena 12. dubna 2023 a dokončena v listopadu 2023.

Očekává se, že tato opatření nejenže posílí ochranu životního prostředí, ale také zlepší stabilitu území vůči povodním a erozi, což bude mít pozitivní dopad na místní biodiverzitu. Navíc se předpokládá zlepšení mikroklimatických podmínek a zvýšení estetické hodnoty krajiny.

Projekt realizace LBC v k.ú. Tomíkovice představuje významný krok směrem k ochraně životního prostředí a adaptaci krajiny na změnu klimatu. Očekává se, že jeho pozitivní dopady budou prospěšné jak pro místní obyvatele, tak pro širší ekosystém regionu.

BC Tomíkovice Žulová (8).JPG

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Jeseník
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: VZD Invest s.r.o., IČ: 26954834, Kpt. Nálepky 2332, Pardubice 530 02
DODAVATEL: STAVOS VIDĆE s.r.o., IČ: 25883658, Hlavní 14, Zubří 756 54
MÍSTO REALIZACE: Okres Jeseník, obec Žulová, k.ú. Tomíkovice
CELKOVÉ VÝDAJE: 29 211 088,63 Kč s DPH
VÝDAJE PRO DOTACI: 21 154 628,01 Kč bez DPH
TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 12.04.2023
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: Listopad 2023

O biocentrum projevila zájem i místní média. 9. května 2024 o něm natočila a odvysílala reportáž Česká televize: : Nové biocentrum u Žulové – 9. května – Události v regionech (Ostrava) | Česká televize (ceskatelevize.cz).
Stalo se také objektem zájmu Olomouckého deníku: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/nova-vodni-plocha-slouzit-ma-prirode-i-rekreaci-20240425.html

BC Tomíkovice Žulová (49).JPG

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn