Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu byla navržena v rámci Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Slavičky v kraji Vysočina. V místě nově zrealizované malé vodní nádrže se dříve nacházely vodní plochy se značně porušenou hrází, v místě mokřadu a tůně byly podmáčené plochy. Celé území bylo prakticky nevyužívané a zarostlé náletovými dřevinami, včetně několika vzrostlých stromů.

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Hlavním cílem stavby malé vodní nádrže, tůně a mokřadu bylo zadržení vody v krajině a vytvoření rozsáhlého biocentra navrženého na základě schváleného Plánu společných zařízení komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Slavičky. Dalším účelem realizace stavby bylo snižování velkých přítoků z povodí a tím zlepšení povodňové situace v obci. V části biocentra vznikla klidová zóna s posezením.

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ
Stavba se nachází v jižní části katastrálního území Slavičky a bezprostředně navazuje na zastavěnou část obce Slavičky v okrese Třebíč.
Vodní nádrž byla vybudována v místě stávající nádrže, zčásti je zapuštěná pod stávající terén a zčásti vznikla vzdutím vody zemní sypanou hrází. Na hráz byla použita zemina vytěžená v místě stavby. Hloubka vody v nádrži je 1,5 až 2,45 m. Na přítoku do nádrže vznikla litorální zóna s hloubkou 0 – 60 cm. K manipulaci s vodní hladinou, k vypouštění nádrže a k převedení povodňových vln slouží sdružený objekt. Pod hrází je voda odváděna do potoka.
Mokřad vznikl zahloubením pod stávající terén, v čele mokřadu je zvýšený terén se zpevněným přelivem a kamenným skluzem pro přetékání vody z mokřadu do nádrže, hloubka mokřadu je 0 – 60 cm, dno je zvlněné, aby byly vytvořeny prohlubeniny a vyvýšeniny včetně ostrůvku nad hladinou vody.
Tůň vznikla zahloubením pod stávající terén, dno tůně je zvlněné a sklony břehů pozvolné v poměru 1:3 až 1:8, součástí tůně je kamenný brod přes polní cestu mezi tůní a mokřadem, dno a nájezdy brodu jsou zpevněny kamennou dlažbou do betonu a zajištěny betonovými prahy.
Terénní úpravy byly provedeny včetně rozsáhlé výsadby biocentra (místní druhy stromů a keřů), byla vytvořena klidová vycházková zóna s výhledem na vodní plochu. Terénní úpravy byly provedeny ze zbylé zeminy odtěžené v místě stavby vodních ploch. Pařezy a kmeny vykácených stromů byly použity na zhotovení broukovišť.

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ
Hráz vodní nádrže je homogenní sypaná o délce 128,0 m a šířce koruny 3,0 m. Sklon svahu na návodní straně je 1:3 a na vzdušné straně je 1:2. Na návodní stranu hráze, která je opevněna v tloušťce 0,30 m lomovým kamenem, byly využity zeminy s vyšším podílem jílovitých složek. Těleso hráze bylo založeno na základovou spáru a zavázáno zámkem o šířce 3,0 m pod úroveň původního terénu. Průsakové vody z okolí hráze jsou odváděny patním drénem z flexibilního PVC potrubí do drenážních šachet a dále do odtoku pod sdruženým objektem. Břehy zátopy byly vysvahovány ve sklonu 1:3 až 1:10 a v horní části přítoku do nádrže byla vytvořena litorální zóna s hloubkou vody do 0,6 m. Sdružený objekt v hrázi vodní nádrže je výpustný i přelivný současně. K vypouštění vody slouží betonový požerák vyztužený ocelovou betonářskou výztuží. Vtok do požeráku je osazený česlemi a regulovaný dubovými dlužemi. Do požeráku lze vstoupit po ocelovém žebříku, vstup je zajištěn uzamykatelným poklopem. Přelivný objekt je kašnový, kruhového půdorysu o vnitřním průměru 4,0 m, betonový s vyztužením ocelovou betonářskou výztuží. V hrázi mokřadu jsou přelivná hrana a skluz pod hrázkou opevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene v tloušťce 0,4 m. Z tůně je voda převáděna do mokřadu pomocí brodu zpevněného kamennou dlažbou Celé staveniště, kde proběhly terénní úpravy byly současně s plochami mimo vodní hladinu ohumusovány a zatravněny. Výsadba biocentra v počtu 100 ks stromů (vrba košíkářská, dub letní, olše lepkavá, jeřáb ptačí, habr obecný) a 386 ks keřů (trnka obecná, kalina obecná, růže šípková, kalina tušalaj, ptačí zob, líska obecná, dřín obecný, vrba pětimužná) byla zajištěna dřevěnými kůly ke každému stromu a ochráněna pletivem proti okusu zvěří. Byly vysazeny mokřadní rostliny (kosatec žlutý a orobinec širokolistý) v celkovém počtu 200 ks.

Výstavbou malé vodní nádrže včetně tůně a mokřadu se podařilo nad zastavěnu částí obce Slavičky vytvořit prospěšné území, jak z hlediska vodohospodářského či z hlediska ochrany přírody a krajiny, tak i pro místní obyvatele a jiné návštěvníky území vhodné k odpočinku.

Malá vodní nádrž včetně tůně a mokřadu v k. ú. Slavičky
Národní plán obnovy
REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/138.046a/22TR046a
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Třebíč
ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. František Marcián, IČ: 15226085, Za Sokolovnou 323,
664 61 Rajhradice
DODAVATEL: elitbau s.r.o., IČ: 25571273, Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
MÍSTO REALIZACE: Okres Třebíč, Obec Slavičky, Katastrální území Slavičky
CELKOVÉ VÝDAJE: 7 038 781,36 Kč s DPH
VÝDAJE PRO DOTACI: 5 817 174,68 Kč bez DPH
TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 14. 7. 2021
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31. 10. 2022

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn