Milostivé léto 2022

Milostivé léto 2022

Státní pozemkový úřad (SPÚ) se opět přidává ke kampani Milostivé léto II, které se letos koná od 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit příslušenství pohledávky (náklady nalézacího a exekučního řízení a úroky z prodlení), dostávají druhou šanci. Připraven je informační leták, který je distribuován v tištěné i digitální podobě. Z letáku se lidé dozví, jak přesně postupovat.

Milostivé léto I využilo 32 dlužníků SPÚ, kteří uhradili jistinu ve výši 2 333 451 Kč, na příslušenství (náklady řízení a úrok z prodlení) se upustilo od vymáhání celkem ve výši 9 896 566 Kč. Doufáme, že „Milostivé léto II“ bude mít u našich dlužníků větší úspěšnost.“ uvedl ústřední ředitel Martin Vrba.

Milostivé léto II se vztahuje pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení. Cílem tzv. milostivého léta je umožnit v co nejkratší době povinným (dlužníkům) učinit kroky k úplnému zastavení exekucí.

Hlavní změny, které nová právní úprava přináší, lze shrnout takto:

  • povinní budou moci uhradit vymáhanou jistinu a paušální náhradu nákladů exekuce do 3 měsíců od účinnosti změny zákona (od 1. 9. do 30. 11. 2022)
  • povinný bude nově muset ve stanovené lhůtě soudnímu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta,
  • povinný požádá soudního exekutora o sdělení výše částky, která má být uhrazena pro splnění podmínek tzv. milostivého léta, nebo o sdělení, zda tato částka již byla vymožena přede dnem nabytí účinnosti tohoto návrhu; soudní exekutor bude povinen na tuto žádost odpovědět do 15 dnů od jejího doručení,
  • paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci tzv. milostivého léta se nově stanovila ve výši 1 500 Kč (1 815 Kč s DPH); které povinný musí uhradit spolu s jistinou
  • výslovně se stanoví, v jakém rozsahu soudnímu exekutorovi náležejí náklady exekuce, o kterých bylo rozhodnuto před 1. zářím 2022 a které byly před tímto datem vymoženy. Obdobná právní úprava se týká i nákladů oprávněného.

Pokud se dlužník-povinný obrátí na krajský pozemkový úřad, může mu jeho kompetentní zaměstnanec, který má přístup do aplikace Evidence vymáhaných pohledávek, sdělit číslo exekuce pro nalezení adresy exekutorského úřadu (www.ekcr.cz), nebo jméno pracovníka s jeho telefonním číslem, který vede spis dlužníka na Odboru ekonomickém.

Pro dlužníky znamená milostivé léto velkou šanci splatit dluhy a zároveň ušetřit za pokuty, úroky z prodlení a náklady samotné exekuce. Ve velké většině se jedná o případy, kdy by splacení dluhu bylo celkem nereálné.

Informační kampaň probíhá na webových stránkách SPÚ, Facebooku, Instagramu i LinkedIn. Letáky budou po celou dobu trvání milostivého léta II vyvěšeny na úředních deskách všech Krajských úřadů. Zaměstnanci jsou informováni a proškoleni, jak přesně postupovat. Na sociálních sítích SPÚ vyzývá k šíření a sdílení příspěvků pod hashtagem #dluhynejsoukchlubeni.

Více informací na webu: Milostivé léto – Ukončete svoje exekuce! (milostiveleto.cz)

Na webu je zřízen i online exekuční poradce, který Vás provede jednotlivými kroky.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn