Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice v Jihomoravském kraji

Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice v Jihomoravském kraji

V 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022 se v 1. kategorii – Tvorba a ochrana krajiny na 2. místě umístila realizace Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice v Jihomoravském kraji. Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Znojmo.

Předmětem projektu byla realizace vodohospodářského opatření v katastrálním území Prosiměřice, konkrétně výstavby mokřadu Mokřad 1, který je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Projekt zahrnuje zřízení mokřadní vodní plochy, dvou vyvýšených suchých stanovišť, doprovodnou výsadbu dřevin a zatravnění povrchu parcely. K trvalému záboru stavby je využito 0,9 hektarů půdy.

Mokřad je hloubený neprůtočný mokřad o rozloze 0,5 hektaru, který je sycen průsakem podzemní vody. Maximální hloubka vody je 1,2 m. Sklony břehů jsou provedeny v pozvolném sklonu 1:20, který umožňuje rozvoj rozsáhlého litorálního pásma. Nerovnosti terénu vhodně doplňují mokřadní prostředí a tvoří úkryty pro drobné živočichy. Na mělčí části dna byly umístěny větve a pařezy pro zajištění vyšší míry různorodosti.

Ještě před vyhloubením tůně zde byl proveden záchranný archeologický průzkum, při kterém byly nalezeny dvě bronzové sekerky a slitky z mladší doby bronzové (což je období od 2000 až 800 let před naším letopočtem).

Na parcele byla dále vytvořena dvě vyvýšená stanoviště s výškou do 1 m nad stávajícím terénem, které při hloubení mokřadu posloužily jako deponie výkopové zeminy. Vegetační doprovod v lokalitě je tvořen výsadbou dřevin a zatravněním celé plochy pozemku vhodnou travobylinnou směsí. Z výsadeb se jedná o 7 solitérních kusů dubu letního na nově zhotovených vyvýšených stanovištích. Znojemsko patří mezi nejsušší oblasti České republiky.

Znojemsko patří mezi nejsušší oblasti České republiky, stavbou mokřadu jakožto prvku stojaté vodní plochy, který v širším okolí chybí, došlo ke zpestření zdejší krajiny a vytvoření příhodnějších podmínek pro osídlení biotopu mokřadními společenstvy.

Cílem projektu bylo vytvořit mokřadní stanovištní podmínky pro zvýšení biodiverzity v řešeném území. Důležitou funkcí vybudovaného mokřadu je mírnění klimatických extrémů, jak srážko-odtokových, tak teplotních. Retenční schopnost mokřadu totiž v době přívalových srážek mírní přímý odtok a zabraňuje vodní erozi, v období sucha naopak dotuje okolní půdu vodou. Zvýšeným výparem v letních měsících navíc ochlazuje nejbližší okolí, v zimním období teplotu okolí zvyšuje. Dále pohlcuje oxid uhličitý z ovzduší a celkově tak přispívá k adaptaci krajiny na změnu klimatu.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Znojmo
Projektant pozemkové úpravy: Geocart CZ spol. s r.o.
Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Dodavatelská firma: Agromeli spol. s r.o.

Náklady na realizaci: 2 320 034,11 Kč vč. DPH (projekt NPO)
Doba realizace: 9/2021 – 11/2021

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn