Polní cesty s výsadbou v k.ú. Labská Stráň

Polní cesty s výsadbou v k.ú. Labská Stráň

V 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022 se v 2. kategorii – Zelená a dopravní infrastruktura na 1. místě umístila realizace Polní cesty s výsadbou v k.ú. Labská Stráň v Ústeckém kraji. Přihlašovatelem je Pobočka Děčín.

Projektem Polní cesty s výsadbou v katastrálním území Labská Stráň byl realizován soubor čtyř polních cest, dvou alejových výsadeb a drobné lesní tůně v zemědělské a turisticky atraktivní krajině náhorní plošiny nad skalnatým kaňonem řeky Labe. Zájmové území je součástí Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce pod Správou Národního parku České Švýcarsko a také ptačí oblasti Natura 2000, proto je stavební řešení objektů citlivě přizpůsobeno krajinnému rázu oblasti při splnění požadavků obce a spolku místních občanů.

Polní cesta C1

Polní cesta C1

Rekonstruovaná hlavní polní cesta C1 vede z intravilánu obce až na turisticky atraktivní vyhlídku Belvedér a zároveň zpřístupňuje zemědělské pozemky. U cesty byl vysazen solitér lípy velkolisté.
Cesta C9 byla rekonstruována v délce 100 metrů a byla opatřena oboustrannou výsadbou hrušní místních odrůd. Cesta zpřístupňuje zemědělské pozemky a je zároveň přístupovou cestou k místnímu hřbitovu, proto byl požadován a realizován asfaltový povrch.
Oprava historické „knížecí“ cesty C3 byla vzhledem ke striktním omezením dotčených orgánů navržena pouze k lokální opravě v nejhůře erodovaných místech lesního úseku v atypickém provedení skladby z pískové drtě s příměsí místní zeminy. Součástí stavby je dlážděný brod z místního pískovce a přeměna zamokřené přilehlé plochy v lesní tůňku. Na lesní úsek cesty navazuje provedená výsadba 43 ks ovocných stromů z místních odrůd.
Hlavní polní cesta C2 vede z místní komunikace podél pastvin až k lesním pozemkům. Cesta je rekonstruována v délce 296 metrů s povrchem z vibrovaného štěrku.

V rámci návrhu pozemkových úprav byl kladen důraz na umožnění přístupu na pozemky, zvýšení prostupnosti krajiny a prostupnost zemědělského území, zajištění návaznosti na stávající silniční síť, síť místních komunikací v obci a umožnění přístupu k vodohospodářským stavbám při respektování vnějších vztahů. Návrh zohlednil typ historické krajiny a respektoval přírodní, kulturní a historickou charakteristiku a estetickou hodnotu území včetně zachování harmonických měřítek a vztahů.

Tůňka u polní cesty C3

Tůňka u polní cesty C3

Návrh a realizace společných opatření dokázala sladit představy jednotlivých aktérů o rozvoji a ochraně místní krajiny a skutečně zlepšila životní podmínky v obci svou estetickou a funkční hodnotou, ale také aktivací sounáležitosti k místu.
Pozemkové úpravy a jejich výsledky aktivovaly navazující projekty místního spolku, jež se snaží okrašlovat okolí např. péčí o opouštěné předválečné hroby nebo obnovu přilehlé mlýnské stezky. Spolek se ujal péče o nově vysázené stromy podél cest a společně s místními hasičí provádějí pravidelnou zálivku v sušších obdobích roku.
S pomocí místní akční skupiny byl uspořádán první ročník Slavnosti alejí, při které pobočka předala obci a jejím občanům zrealizovaná opatření a spolek zajistil odbornou přednášku o péči a řez stromů původních místních odrůd.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Děčín
Projektant pozemkové úpravy: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Autor realizačního projektu: AZ Consult, spol. s r.o.
Dodavatelská firma: Chládek & Tintěra, a.s.

Náklady na realizaci: 15 304 039,02 Kč včetně DPH (rozpočet SPÚ a VPS)
Doba realizace: 6/2021 – 11/2021

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn