Požďátky mají novou zatravněnou údolnici

Požďátky mají novou zatravněnou údolnici

Pozďátky (nářečně Pozďátka) jsou vesnice, místní část obce Slaviček. Rozkládají se asi 3,6 km na jihovýchod od Třebíče v Kraji Vysočina. První písemná zmínka o nich pochází z roku 1101 a souvisí se založením benediktinského kláštera v Třebíči. Po přechodnou dobu se staly rekreačním místem díky své osadě Dobré Vodě, v nichž bývaly sirnaté lázně.

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Třebíč, z prostředků Národního plánu obnovy (NPO) realizoval v termínu březen – říjen 2023 v katastrálním území Pozďátky stavbu „Zatravněná údolnice ZÚ1 včetně rozšíření stávající tůně T1“. Zhotovitelem stavby byla firma Stavby rybníků s.r.o., Vlašim.

Zatravněná údolnice s přejezdem v k.ú. Pozďátky po dokončení

Účelem realizace byla stabilizace drah soustředěného odtoku, částečné zasakování povrchové vody, zachycení splavenin z výše položených zemědělských pozemků, zvýšení biodiverzity tůně a zlepšení kvality vody v níže ležícím Pozďátském rybníku.

Tůň v k.ú. Pozďátky

Rozšíření stávající tůně bylo realizováno mimo sezónu rozmnožování obojživelníků a hnízdění ptactva.
Zatravněná údolnice, jejíž délka je 341 m, šířka 15 m, byla ve své trase stabilizována 3 ks přejezdů pro zemědělskou techniku.

Ztravněná údolnice v průběhu realizace v k.ú. Pozďátky.jpg

V okolí tůně, jejíž plocha je 283 m2, byla provedena výsadba 24 ks stromů (třešeň srdcovka 12 ks, jasan ztepilý 8 ks, slivoň švestka 4 ks)

Výsadba v okolí tůně k.ú. v k.ú. Pozďátky

 

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
DODAVATEL: Stavby rybníků s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: Okres Třebíč, Obec Slavičky – místní část Pozďátky, Katastrální území Pozďátky
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 815 670,00 Kč s DPH
VÝDAJE PRO DOTACI – NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY: 2 327 000,00 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)
TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 27. 3. 2023
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 10. 2023

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn