Pozemkové úpravy krajinu chrání a zkrášlují

Pozemkové úpravy krajinu chrání a zkrášlují

Co jsou to pozemkové úpravy? V zásadě se při nich dějí dvě věci. Zaprvé, nově uspořádávají práva jednotlivých vlastníků k pozemkům. Zadruhé, děje se tak vždy ve veřejném zájmu. Úpravy tak zpravidla doprovází snaha zlepšit životní prostředí v okolí dotčených pozemků. Zároveň by společně se změnami vlastnických práv mělo dojít i ke zvýšení ekologické stability krajiny. Pozemkové úpravy tak především v posledních letech začaly představovat jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se česká krajina může adaptovat na změny klimatu a jak je možné řešit důsledky klimatických změn, jako je sucho, přívalové srážky nebo vodní a větrné eroze.

Revitalizace části Černého potoka nedaleko Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku

Jak „naplánovat“ krajinu
Pozemkové úpravy mohou pomoci naší krajině zůstat taková, jaká je, ale to se podaří jen v kombinaci s dalšími opatřeními. Jedním z nich je krajinné plánování. To si klade za úkol formovat krajinu tak, aby byla pro nás, lidi, optimálně využita, ale zároveň aby se zachovaly její ekosystémové funkce a udržitelný život v ní. Jedním ze způsobů, jak „naplánovat“ krajinu, jsou modro-zelené infrastruktury. Při nich se například vytvářejí vodní prvky pro zachytávání dešťové vody – akumulační vodní nádrže, mokřady či tůně. To je ta modrá část infrastruktury. V kombinaci se zelenou částí, flórou, pak může docházet ke zvýšení biodiverzity či ke zlepšování kvality půdy nebo stavu podzemní vody. Do této infrastruktury v rámci krajinného plánování spadají také protierozní opatření – meze a příkopy, biocentra a biokoridory, větrolamy a další zelené výsadby.

Obrana proti erozím a lék na úspěšné zemědělství
Eroze půdy je dalším problémem, u jehož řešení mohou být pozemkové úpravy vhodným pomocníkem. Degradace půdy je sice přirozený proces, ale intenzivní zemědělská výroba způsobuje, že tento nevratný proces dramaticky zrychluje. Někteří zemědělci navíc s půdou zacházejí nešetrně – neberou v potaz svažitost pozemků, jejich sklon nebo jejich délku. Důsledkem jsou narušené odtokové poměry, degradace půdy a znečištění vod. Pozemkové úpravy by měly pomoci k tomu, aby bylo s půdou zacházeno šetrně a aby se její eroze udržela v přijatelných mezích.
Dalším benefitem pozemkových úprav je, že zlepšují konkurenceschopnost českého zemědělství. Některé farmy jsou totiž hůře technologicky vybavené nebo nezapojují nové poznatky z vědy a výzkumu do praxe – tyto nedostatky zároveň způsobují odliv kvalifikovaných pracovníků do konkurenceschopnějšího zahraničí. Pokud by se upravila vlastnická práva k půdě obdělávané těmito zemědělci, mohlo by to značně zlepšit stav českého zemědělství na evropském či mezinárodním trhu.

Jak se o přírodu pečuje v Plzni a okolí
V Plzeňském kraji se ochrana přírody zaměřuje především na obnovu přirozených funkcí krajiny. Podporuje se zejména zlepšování přirozených funkcí vodních toků – obnovují se mokřady, tůně či vodní nádrže. Zavádějí se protierozní opatření, reguluje se šíření invazivních druhů zvířat nebo se šetrně hospodaří se zemědělskou půdou. Všeobecně se zdůrazňuje zejména význam vody a to, jak utvářet a využívat krajinu v kontextu přizpůsobení se klimatickým změnám. Tato komplexní iniciativa Plzeňského kraje je souhrnně nazývána Zdravá krajina.

Přijďte se dozvědět více
Pozemkové úpravy v kombinaci s konkrétními krajinnými opatřeními jsou tedy důležitým a ve světle klimatické změny nezbytným nástrojem pro zachování naší krajiny zdravé, krásné a příjemné pro život. Zároveň je pochopitelné, že mezi lidmi mohou přetrvávat určité obavy – například strach ze ztráty majetku nebo ze sociálních dopadů těchto opatření. Pokud se chcete dozvědět více a nechat tyto obavy rozptýlit, pak právě vám je určena Konference pozemkových úprav, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy. Její 23. ročník se bude konat 5.–6. října v plzeňském kongresovém hotelu Primavera. Mezi témata bude patřit třeba agrolesnictví, zalesňování, převody majetku na obce nebo monitoring eroze.

Plzeňský kraj, číslo 8, září 2023, ročník XXI, strana 14 – PK – zari 2023 (plzensky-kraj.cz)
www.plzensky-kraj.cz
Fotokredit: Revitalizace části Černého potoka nedaleko Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku – Zdravá krajina Plzeňského kraje

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn