Realizace protierozních opatření v povodí Luha v k.ú. Bělotín

Realizace protierozních opatření v povodí Luha v k.ú. Bělotín

Ve 14. ročníku soutěže Žít krajinou 2020 se v 2. kategorii Tvorba a ochrana krajiny na 3. místě umístila Realizace protierozních opatření v povodí Luha v k.ú. Bělotín (BC4, BK3, IP41, IP61, PC20, PC45c) v Olomouckém kraji. Projekt realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Přerov.

Oceněná realizace zahrnuje část společných zařízení navržených v rámci komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bělotín, přičemž realizované prvky představují komplex krajinářských, vodohospodářských, protierozních a ekologických opatření tvořících soustavu vodních nádrží a mokřadů, a dále opatření ke zpřístupnění pozemků. Zrealizované cesty doprovázené alejemi spolu s brody, výhybnami a dalšími objekty zajišťují přístupnost krajiny a přiléhajících pozemků. Výsadba stromů a keřů v rámci biocentra a biokoridoru napomáhá především ke zvýšení biodiverzity lokality, navíc příznivě působí proti vodní erozi. Realizace interakčních prvků zajišťuje zejména ochranu zemědělsky využívaného půdního fondu před negativními účinky eroze. Společně pak soubor opatření nacházející se uprostřed intenzivně obdělávaných půdních celků zvyšuje retenční schopnost krajiny a její ekologickou stabilitu, podporuje biodiverzitu a má i s ohledem na blízkost dálnice významnou estetickou a krajinotvornou funkci.

V číslech:
POLNÍ CESTY: PC20 (P4,0/30, 404 m, makadam), PC45c (P4,0/30; 1094 m, štěrkodrť)
ÚSES: BC4 (15,18 ha, 2540 stromů, 180 keřů, 6 nádrží, 3 mokřady, 8 tůní) BK3 (48 stromů, 660 keřů) IP41 (24 stromů, 180 keřů) IP64 (zatravněná mez, 96 stromů)

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Přerov
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: ORIS spol. s r. o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: AGPOL s r. o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: KAVYL, spol. s r. o.

Video: Realizace protierozních opatření v povodí Luha v k.ú. Bělotín

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kalendář akcí

Více akcí

Facebook

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn