Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenčí pod Čerchovem v Plzeňském kraji

Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenčí pod Čerchovem v Plzeňském kraji

V 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022 získal hlavní cenu Státního pozemkového úřadu projekt, který se umístil zároveň na 1. místě v I. kategorii – Tvorba a ochrana krajiny, s názvem Revitalizace Černého potoka v k.ú. Klenčí pod Čerchovem v Plzeňském kraji.
Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Domažlice.

Předmětem projektu Revitalizace Černého potoka v katastrálním území Klenčí pod Čerchovem byla realizace přírodě blízkých opatření, která připravila vhodné podmínky pro znovuobnovení přirozeného vývoje toku. Revitalizace byla provedena v úseku toku nacházejícím se východně od intravilánu obce.

Původní trasa koryta byla prodloužena, nová trasa je vedena co nejblíže původní historické trase koryta. Úpravou o rozloze 1,8 hektarů došlo k celkovému rozšíření nivy Černého potoka. Nové koryto je složeno z kynety pro převedení malých průtoků a z bermy k zachování kapacity koryta, s proměnnými sklony svahů. V místě křížení původního toku s novým byly navrženy 3 průtočné tůně.

V prostoru bermy je umístěno říční dřevo a balvany, které upravují rychlost proudění, ovlivňují transport splavenin, utváří morfologii koryta, přispívají ke vzniku vodních biotopů a pozitivně působí na populace některých skupin živočichů.

V rámci projektu byla navržena náhradní výsadba 100 stromů, především dubu letního a javoru klenu doplněných výsadbou olše lepkavé, jasanu ztepilého, jilmu horského a dalších druhů. Po stránce ekologické bylo cílem obnovit podmínky pro existenci ekosystému říčního prostoru, po stránce vodohospodářské šlo o zmírnění zbytečného odvodňování říčního území nepřirozeně zaklesnutými koryty a o zvýšení retenčních schopností krajiny. Zároveň revitalizace toku přinesla významný efekt v oblasti protipovodňové ochrany, jelikož byl vymezen nivní pás k přirozenému rozlivu povodňových průtoků. Umožnění neškodného přirozeného rozlivu, který zpomaluje rychlost proudění a podporuje retenci a akumulaci vody, povede ke zmírnění kulminace povodňových vln v níže položených místech.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO.

Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Domažlice
Projektant pozemkové úpravy: GEOREAL spol. s r.o.
Autor realizačního projektu: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Dodavatelská firma: COLAS CZ, a.s.

Náklady na realizaci: 3 216 361,50 Kč včetně DPH (projekt NPO)
Doba realizace: 8/2021 – 11/2021
100% dotace z Národního plánu obnovy ČR

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn