Revitalizace Mnišího potoka Jinačovice

Revitalizace Mnišího potoka Jinačovice

Obec Jinačovice se nachází 5 km severozápadně od Brna-Kníniček. Žije zde necelých 800 obyvatel, rozloha katastru je téměř 600 ha. Geomorfologicky obec leží v tzv. Jinačovickém prolomu, který je součástí Lipovské vrchoviny, ta je jedním z podcelků vrchoviny Bobravské, která náleží do Brněnské vrchoviny. Nadmořská výška obce je přibližně 303 m.

Zájmová lokalita se nachází jižně od zastavěného území obce Jinačovice na k.ú. této obce. V rámci projektu byly Pobočkou Brno realizovány revitalizační úpravy na Mniším potoce, konkrétně novostavba zdrží charakteru periodických tůní, slepých ramen a úprava koryta potoka. Mniší potok pramení v obci Jinačovice, odkud tok směřuje jižním směrem. Téměř po celé délce toku tvoří hranici mezi lesy Přírodního parku Baba na východě a zemědělskými plochami na západě. Před vtokem do Kníniček pak lemuje hranici Přírodní památky Mniší hora, která je zajímavá především výmladkovými doubravami a jako hnízdiště ptactva (www.aopk.cz). V Kníničkách je tok částečně zatrubněn a jako levostranný přítok ústí do Svratky.

Mniší potok Jinačovice

Mniší potok Jinačovice

Předmětem projektu byla revitalizace úseku Mnišího potoka v katastrálním území Jinačovice s označením LBK K3, která je v souladu s jednoduchými pozemkovými úpravami (JPÚ). Návrh opatření k tvorbě a ochraně životního prostředí byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracovala firma AGERIS. Kapacita původního koryta Mnišího potoka se pohybovala okolo Q1, tj. 0,36 m3 /s. Návrhový průtok revitalizace byl stanoven na Q5, což je 2,3 m3 /s při zachování přírodního charakteru koryta potoka (s navrženou hloubkou 0,2 – 0,5 m).

Mniší potok Jinačovice - před

Mniší potok Jinačovice – před

Celkový objem nově zbudovaných retenčních prostor činí 1215 m3 . Retenční prostory spočívají ve 2 zemních slepých ramenech potoka o délce 58 m a objemu 94 m3 , respektive délce 84 m a objemu 260 m3 , 2 vyhloubených bočních zdržích ve formě periodických tůní o rozloze 198 m2 , respektive 234 m2 a celkovém objemu 158 m3 a 1 hloubené průtočné zdrži o ploše 640 m2 a rozloze 703 m3. Ke zvýšení objemu poslední zdrže je vytvořena zemní sypaná hrázka výšky 0,1 m utěsněná jílovitými zeminami, přičemž odtok ze zdrže je stabilizován rovnaninou z lomového kamene.

Součástí úpravy koryta se stalo 7 dlážděný kamenných brodů a 23 výztužných kamenných pasů plně respektujících projekt cyklostezky, kterou vybudoval Kraj. Právě z financí cyklostezky byly hrazeny 2 brod, které se nachází mimo obvod JPÚ,  a to v k.ú. Komín (okres Brno – Město). Aby mohly probíhat obě stavby současně, byl zřízen přístup na staveniště formou travnaté polní cesty C13 se štěrkovou konstrukční vrstvou.

Mniší potok Jinačovice - cesta C13

Mniší potok Jinačovice – cesta C13

V rámci projektu byla realizována vegetační opatření ve formě kácení nepůvodních dřevin (1500m2 keřů, 59 stromů), zmlazovacího řezu keřových porostů výsadby autochtonních druhů dřevin dle STG a stabilizaci svahů výsadbami sazenic a dřevitých řízků, čímž byly obnoveny funkce biokoridoru, který se nachází v údolnici Mnišího potoka. Práce probíhali v nivě a na přilehlých březích v délce cca 700m na rozloze 2,83 ha.
V rámci nové výsadby bylo použito 75 ks stromů, zejména dub letní (42 ks) a olše lepkavá (19 ks), doplněny javorem klenem, jeřábem břekem, jilmem habrolistým a vrbou bílou. Břehové porosty jsou tvořeny keři – vrbou košíkářskou a vrbou nachovou, ke zpevnění svahů byla využita řada autochtonních keřů o celkovém počtu 1018 ks. V řešeném území vzniklo celkem 10 hadníků a broukovišť z pokáceného dřevního materiálu.

Mniší potok Jinačovice

Mniší potok Jinačovice

Cílem realizace opatření byla zejména podpora původní bioty a zvýšení biodiverzity na lokalitě, dále zajištění zdržení vody a jejího zpomaleného odtoku v přirozené krajině spolu s ochranou stavby cyklostezky před povodňovými průtoky.

Objekty úprava toku a travnatá polní cesta C13 byly předány obci Jinačovice dne 19. 10. 2022. Dokumentaci převzal Jan Kazda, starosta města Jinačovice.
Výsadby budou předány po následné tříleté péči v roce 2025.

REALIZACE: Státní pozemkový úřad, Pobočka Brno
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGERIS s.r.o.
DODAVATEL: SPH stavby s.r.o.
CELKOVÉ VÝDAJE: 10 721 768 Kč s DPH (7 361 118 Kč stavební práce, 3 360 649 Kč výsadby)
VÝDAJE PRO DOTACI: 6 062 928,71 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)
ZAHÁJENÍ REALIZACE: 7.10.2021
PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15.11.2025 (probíhá 3-letá následná péče)

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn