Rozhovor s emeritním starostou obce Kolešovice Martinem Dvořákem

Rozhovor s emeritním starostou obce Kolešovice Martinem Dvořákem

Kolešovice leží severozápadně od Prahy ve vzdálenosti 60 km a 10 km od Rakovníka, na území Rakovnické pahorkatiny a do jejího územního plánu patří obce Zderaz a Heřmanov. První zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy zde drží tvrz (dnešní Domov důchodců) Vojslav z Kolešovic. Název je, stejně jako u dvou nedalekých vesnic jménem Kolešov, odvozen od osobního jména Koleš, domácké podoby jinak nedoloženého jména Kolimír. Kolešovice leží v nadmořské výšce 376 m n. m., na území o rozloze 15,36 km²  dle posledního sčítaní  v roce 2022 mají 817 obyvatel. Přinášíme vám rozhovor s emeritním starostou panem Martinem Dvořákem.

Pane Dvořáku, jak dlouho jste byl vlastně starostou Kolešovic?
Zastupitelem jsem byl od roku 1990, starostou od roku 1994 až do roku 2022. Tedy celých 28 let. V posledním volebním období jsem se již rozhodl nekandidovat. Jsem již 2 roky v důchodu a uvědomil jsem si, že mi dochází zdroje, jak dobíjet baterky, které mě celou tu dobu popoháněly.

V komunální politice jste chtěl především pomoci ke zlepšení životního prostředí. Co bylo prvním projektem, který se Vám podařil uskutečnit?
Já jsem si v dávné minulosti někde přečetl čínské, jinde psali, že indiánské, přísloví: „Půda není dar od tvých otců a dědů, je to půjčka od tvých synů a vnuků. Co si člověk půjčí, měl by vrátit.“ Když jsem v roce 1990 poprvé kandidoval, měl jsem 10letou dceru a 4,5ročního syna. Motivaci jsem měl tedy velkou. Začal jsem u nakládání s odpady z domácností. Do té doby tady svoz nefungoval. Nám se povedlo získat kapacitu na kolešovské skládce, která byla na jesenické křižovatce, a tak jsme na ni začali z Kolešovic vozit odpad. Později, to už jsem byl ve funkci starosty, jsme jako druhá obec na okrese zavedli vyhlášku o odpadech s kapitační platbou. Potom jsme také jako jedni z prvních pořídili kontejnery na tříděný odpad.
Těch projektů ke zlepšení životního prostředí bylo více. A byly i finančně náročnější. V roce 1997 byl v obci zrealizován plynovod za 8,5 mil. Kč. Obec jej musela financovat úvěrem, neboť nedostala dotaci, protože neležela v Severočeském kraji. To byla pro obec krušná doba, neboť při sjednávání úvěru (6 mil. Kč) stouply úroky, díky Klausovým balíčkům, na 26%. V jednu chvíli jsme skoro neměli ani na výplaty. V roce 2009 byly uvedena do provozu ČOV za 15 mil. Kč bez DPH. Z toho byla dotace 5 mil od Středočeského kraje, 10 mil. si obec vzala úvěr. „V roce 2010 proběhla výstavba I. etapy kanalizační sítě za 18,5 mil. Kč na kterou byla poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství ve výši 60% investičních nákladů stavby, z rozpočtu Středočeského kraje činila dotace 10% investičních nákladů a v roce 2014 byla kanalizace dokončena II. etapou za 14,5 mil. Kč, kdy dotace z rozpočtu Ministerstva zemědělství činila 60% investičních nákladů. Celkové náklady na výstavbu infrastruktury pro čištění odpadních vod činily 48 mil. Kč. Dalším počinem bylo zřízení sběrného dvora v roce 2006, který slouží pro další 3 okolní obce Mikroregionu Kněževes. Poslední velkou akcí v oblasti ŽP bylo v letech 2013 – 2015 zateplení 5 obecních budov (mateřská škola, pošta, obecní úřad, kulturní dům a základní škola) z dotací SFŽP. Zateplením budov došlo k téměř 40% úspoře plynu, což je zejména v dnešní době velice pozitivní věc vzhledem k rozpočtu obce.

Sama jsem bývala zastupitelka a vím, jak je ta práce namáhává. Smekám před Vámi. Jaký byl naopak Váš poslední velký projekt?
Můj poslední projekt, vlastně největší v poválečné historii obce, byla výstavba vodovodu pro všechny 3 části obce Kolešovice, tedy i pro Heřmanov a Zderaz. Investiční náklady stavby včetně domovních přípojek činily přes 71 milionů korun bez DPH. I v tomto projektu se zcela zásadním způsobem pozitivně projevily dokončené pozemkové úpravy, díky nimž obec získala do svého vlastnictví pozemky důležité pro umístění kompletní vodovodní infrastruktury (studny, úpravna vody, vodojem a cca 17 km vodovodních řadů).

Co mě udělalo poslední velkou radost ve funkci starosty, byla výstavba MVN Zderaz u Kolešovic, kdy dne 29. listopadu 2022 proběhla její kolaudace (malé vodní nádrže Zderaz). Sama nádrž má rozlohu cca 3 hektary, a když jsem se na ni byl v polovině ledna po měsíční pauze podívat, byl jsem zcela uchvácen nádherným pohledem na čerstvým jihovýchodním větrem rozčeřenou hladinu zpola naplněné nádrže. Tento bohulibý ekologický projekt na zadržování vody v krajině bude sloužit pro všechny živočichy, tedy i pro člověka. Z mého pohledu je však důležitější pro zvěř, ptáky, obojživelníky, ryby, vážky, motýly, brouky atd., zkrátka pro všechny, na které člověk ve své nadutosti a povýšenosti zapomíná. Je to můj poslední velký projekt ve prospěch životního prostředí, na kterém jsem se s pocitem obrovské radosti podílel ve funkci zastupitele a starosty obce Kolešovice.

Vzpomínáte si vůbec, jak a kdy to celé začalo?
Realizace tohoto vodního díla byl běh na dlouhou trať. Ostatně, co v tomto státě jde rychle jsou snad jenom pomluvy. Těch jsem si užil dost. Bývalé kolegyně a kolegové ví o čem hovořím. Přestože mám celý život špatnou paměť, pokusím se sestavit přibližnou časovou osnovu realizace díla. Startem realizace byla záplava ve Zderazi někdy kolem roku 2003. Tenkrát byly zaplaveny asi 3 domky podél silnice na Oráčov. Samozřejmě jsem za to mohl já, kdo jiný než starosta, přestože obec v té době nevlastnila Kolešovický potok a ani přilehlé pozemky, odkud se záplava do vesnice rozlila.

Máte pravdu. Po velkých záplavách v roce 2002 se nám příroda tak nějak vysmívala. Lokální bleskové záplavy v následujících letech byly velmi časté na celém území republiky. A co z toho tehdy vzešlo?
V roce 2004 byly zahájeny práce na změně Územního plánu obce Kolešovice č. 1. Urbanistický záměr zpracovávala Ing. arch. Tichá, se kterou jsem se domluvil na zapracování plochy pro výstavbu nádrže pro zachytávání nadměrných dešťových srážek západním směrem od Zderazi. Změna ÚP obce č. 1 byla zastupitelstvem obce schválena v roce 2006. V roce 2009 byly na popud obce Kolešovice zahájeny Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních území Kolešovice a Zderaz u Kolešovic. V těchto úpravách byl respektován územní plán obce a jeho změna č. 1.
Pozemkovou úpravou byly ve Zderazi vyčleněny pozemky pro stavbu vodní nádrže a doprovodné zeleně a tyto následně převedeny do vlastnictví obce. Pozemkové úpravy byly dokončeny na podzim roku 2012.

Ukončené pozemkové úpravy máme. Jak to pokračovalo s nádrží?
Následující roky jsem občas navštívil pobočku Státního pozemkového úřadu v Rakovníku s žádostí o vybudování vodní nádrže dle záměru vzniklého na základě pozemkových úprav. Od samého počátku se počítalo s tím, že obec poskytne potřebné pozemky a Pozemkový úřad zajistí projektovou dokumentaci, stavební povolení, provede výběr zhotovitele stavby a akci ze státního rozpočtu zafinancuje. Samotné stavební práce byly zahájeny v lednu 2022, stavba byla dokončena v listopadu 2022. Po kolaudaci bude zhotovené dílo bezúplatně převedeno do majetku obce Kolešovice. No a povedlo se. Díky nezměrnému úsilí zainteresovaných úředníků dnes Pozemkového úřadu v Rakovníku, kteří nesli břímě realizace díla od počátku do jeho dokončení, je dnes jenom malý kousek západně od Zderazi k vidění krásný kus nové přírody. Stačí jen přijít, nebo na kole přijet, se podívat.

Popravdě, je hezké slyšet, že to zase někde klaplo. Slova chvály jsou pro nás motivace. Jako státní úředníci to máme mnohdy těžké…
Vážení úředníci Pozemkového úřadu v Rakovníku, já vám velmi a velmi děkuji, že jste se zasloužili o realizaci mého snu, který se stal skutečností. Že se vám to povedlo v poslední rok mého dlouholetého funkčního období starosty obce. Můj dík zaznívá přesto, anebo právě proto, že jste státní úředníci, kteří jsou v této společnosti neoblíbení. Na tom mají svůj velký podíl především ministři, poslanci a senátoři, kteří prohlašují, že je vás moc. Vážené kolegyně a vážení kolegové z Pozemkového úřadu v Rakovníku, dovoluji si vás takto oslovit, neboť i já ve funkci starosty obce jsem musel vykonávat státní správu, jsem vám vděčný za to, co jste nejen pro obec Kolešovice, ale i pro celý okres Rakovník, vy a vaši předchůdci vykonali. Já to na rozdíl od mnoha kritiků vím. Byl jsem s vámi v kontaktu dlouhých 28 let. Přeji vám všem hodně štěstí.

Ještě bych rád připomenul, že díky Pozemkovému úřadu v Rakovníku byla v rámci pozemkových úprav na obecních pozemcích vystavěna a státem zafinancována zpevněná asfaltová polní cesta spojující Kolešovice a Přílepy, která byla poté bezúplatně převedena do vlastnictví obce. Cena stavby činila přes 14 mil. Kč. Díky těmto dvěma stavbám stoupla hodnota majetku obce o více jak 31 mil. Kč.

Pane Dvořáku, děkujeme za Váš čas a rozhovor a spolupráci.
Za celý tým SPÚ Vám přejeme především hodně zdraví.

Přečtěte si více o vodní nádrži a biocentru v k.ú. Zderaz u Kolešovic.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn