Rozhovor se starostou: Jaroslav Vlk, Obec Třebom

Rozhovor se starostou: Jaroslav Vlk, Obec Třebom

V Sudicko-třebomském výběžku ze tří stran obklopena polským územím se nachází Obec Třebom (německy Thröm, polsky Trzebom). Oblast se nazývá Hlučínsko a najdeme ji v okrese Opava v Moravskoslezském kraji. Žije zde 212 obyvatel. Obec se nečlení na části a je tvořena jediným katastrálním územím. Několikrát již bojovala s následky ničivých bleskových povodních, kdy se rozvodnil místní potok Pština s přítoky a byl postižen intravilán obce. Teď je tomu jinak – vznikl zde poldr. Přinášíme vám rozhovor se starostou obce Třebom panem Jaroslavem Vlkem.

Pane Vlku, jak dlouho jste starostou obce Třebom a co Vás vedlo k rozhodnutí kandidovat?
Starostou jsem od roku 2006.

Obec Třebom se pravidelně potýkala s následky velké vody a intenzivních srážek. Na konci července 2016, kdy obec postihla povodeň. Červencová povodeň spadala do kategorie bleskových, a tudíž v obci napáchala velké škody. Někteří obyvatelé dokonce přišli o většinu věcí. Podle místních informací musela být dokonce jedna seniorka vynesena na posteli do vyššího patra, neboť voda kompletně zaplavila celé přízemí jejího domu…
Ano, v roce 2016 byly škody na obecním majetku značné. Měli jsme propadlé chodníky, ucpanou kanalizaci, která se musela pročistit. Voda s bahnem se dostala také na dětské hřiště, na němž se musel vyměnit štěrk. Jenom zde oprava vyšla na milion korun. Celkově jsme to na nějakých pět milionů korun museli jako obec vyčlenit.

Lokalita Za humny v k.ú. Třebom - soubor staveb

Lokalita Za humny v k.ú. Třebom – soubor staveb

Komplexní pozemkové úpravy tedy proběhly před povodní?
Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) byly zahájeny již v roce 2007. V roce 2012 bylo rozhodnutí o schválení návrhu KoPÚ. Změna plánu společných zařízení nastala v roce 2017 právě po povodni v roce 2016. Vlastně už den po povodních se o tom začalo jednat. Uvažovalo se, že původně suchý poldr by mohl vzniknout na oněch loukách.
S rybníkem to bylo horší, protože by se nacházel v místě pozemků, které jsou předmětem česko-polského vyrovnání, takže se od toho ustoupilo. Za obcí bylo také staré prvorepublikové koupaliště. Po opravě by při podobných extrémních situacích mohlo nějakou vodu také pojmout.

Ideální možností ochrany intravilánu obce se jevilo tedy vybudování poldrů, které by obec od velké vody ochránily…
První z poldrů měl být situován u potoka Pština, které se jevilo jako ideální místo pro zachycení vody. Potřebné pozemky ale nepatřily obci a majetkovou stránku věci bylo potřeba před stavbou vyřešit. Pozemkové úpravy zde tak sehrály klíčovou roli.

SPÚ dokončoval právě při bleskových povodních v roce 2016 realizační dokumentaci souboru staveb Plánu společných zařízení (PSZ) včetně krajinotvorné nádrže bez protipovodňové funkce na levobřežním přítoku toku Pština (takto byla schválena v rámci KoPÚ). Následkem povodní se vedení obce rozhodlo situaci řešit a iniciovalo změnu nádrže z čistě krajinotvorné na protipovodňovou, což si vyžádalo řízení o změně PSZ ze strany SPÚ a zastavení projekčních prací na původní PD.
Jak jste se spolupodílel na projektu?
Víceméně jsem jako starosta přišel k hotovému.

Tato investiční akce byla kompletně realizována pobočkou Opava. Jak dlouho celý tento proces trval?
Proces pozemkových úprav trval od roku 2007, ukončeny byly v roce 2012. Poldr se začal stavět v březnu 2021. Polní cesty a založení výsadby probíhalo do listopadu 2021, vodní dílo bylo dokončeno v říjnu 2022. Celý soubor staveb byl uveden do provozu kolaudačními souhlasy ze dne 31. 10. 2022. Postup výstavby výrazně ovlivnil i vyvolaný pyrotechnický průzkum v prostoru celého staveniště a zejména záchranný archeologický výzkum, který probíhal v návaznosti na zastižené nálezy během předběžného archeologického dohledu ve 3 etapách v prostoru polních cest, průlehů a následně i poldru.

Celkové výdaje přesáhly 36 miliónů korun. Kolik % to je z běžného rozpočtu obce?
To se ani neptejte. Roční rozpočet obce se pohybuje kolem 5,5 miliónu Kč. V životě bychom na tuto investiční akci nedosáhli v rámci běžného hospodaření obce.

V květnu i červnu letošního roku vydatné deště ukázaly, jak účinná jsou tato protipovodňová opatření. V pátek 9. června jste se o tom osobně přesvědčil, když jste s vedoucím Pobočky Opava Zdeňkem Šiškou jeli původně zaznamenat erozní událost poblíž a aktuální stav zdokumentovali.
Bleskové povodně, které zasáhly 9. 6. 2023 i naši obec Třebom ukázaly, jak zásadní význam měla stavba protipovodňové nádrže, kterou zajišťovala, organizovala a realizovala Pobočka Opava. Díky tomuto poldru, jehož funkčnost byla důkladně prověřena tohoto dne, nevznikly obci a jejím občanům velké škody na majetku.

Povodeň 9. 6. 2023 - Lokalita Za humny v k.ú. Třebom

Povodeň 9. 6. 2023 – Lokalita Za humny v k.ú. Třebom

Jakou zkušenost si odnášíte ze spolupráce se Státním pozemkovým úřadem?
Vlivem úsilí celého týmu Pobočky Opava, od změny plánu společných zařízení pozemkových úprav v katastru Třebom až po zajištění realizace stavby poldru včetně výsadeb a průlehu, došlo k reálnému zúročení mnohaletého snažení zástupců obce i Státního pozemkového úřadu. Doufám, že se i přes napjatý státní rozpočet zasadíte i nadále o podporu pozemkových úprav jako takových. Vaše práce má smysl a my vám za to děkujeme.

Děkujeme za zpětnou vazbu.

Jaký další projekt máte před sebou?
Obec má studii na suchý poldr na toku Pština, který by pojmul 100letou vodu, ale je to mimo pozemkovou úpravu. Právě ten by se nacházel na pozemku již zmiňovaného původního koupaliště. Momentálně to řeší Krajský vodoprávní úřad. Víme, že oblast zátopy zasahuje až do Polska, proto se to bude muset financovat v rámci mezinárodní spolupráce a případné vhodné dotace.

V neposlední řadě, nevím, zda víte, že projekt Realizace souboru staveb v k.ú. Třebom soutěží ve Stavbě roku Moravskoslezského kraje 2022 a v krajském kole soutěže Adapterra Awards?
To víte, že to vím – budeme všichni držet palce.

Pane Vlku, děkujeme za Váš čas a rozhovor. Za celý tým SPÚ Vám přejeme hodně úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

 

Lokalita Za humny v k.ú. Třebom - vodní nádrž s doprovodnou výsadbou

Lokalita Za humny v k.ú. Třebom – vodní nádrž s doprovodnou výsadbou

Třebom – Realizace souboru staveb v lokalitě Za humny

Kraj, okres, k.ú.: Moravskoslezský, Opava, k.ú. Třebom
Název vybudovaných opatření: Realizace souboru staveb společných zařízení

Soubor staveb – vybraných prioritních opatření plánu společných zařízení (PSZ) byl realizován v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav v katastrálním území Třebom v lokalitě Za Humny.

Pro zvýšení protipovodňové a protierozní ochrany a zlepšení dopravní obslužnosti zemědělských pozemků Státní pozemkový úřad – pobočka Opava vybudoval soubor staveb, který zahrnuje jak polní komunikace, tak vodní dílo zahrnující jak poldr, přehrážky tak tůně.

Dvě hlavní polní cesty v délce 1,8 km slouží jak obchvat pro těžkou zemědělskou techniku. Živičné komunikace jsou doplněny protierozními zatravněnými svodnými průlehy a příkopy s výsadbou liniové zeleně. Koncept čistě krajinotvorné nádrže byl proto na podkladě důsledků bleskové povodně 7/2017 přehodnocen a cestou řízení o změně PSZ nahrazen koncepcí polyfunkční nádrže plnící jak krajinotvornou funkci, tak protierozní a protipovodňovou.

Poldr s prostorem stálého nadržení a litorálním pásmem zátopy zadrží významnou část objemů povodňových vln, vznikajících v dílčím povodí na levostranném přítoku toku Pština.

Stálá vodní hladina spolu s vegetačními úpravami prostoru nádrže umožní rozvoj přírodě blízkých ekosystémů ve prospěch posílení ekologické stability krajiny a funkcí dotčených prvků ÚSES.

Navazující zatravněné průlehy v závěru přecházející v příkopy nad komunikacemi CH3 a CV11 s doplněním výsadby.

Lokální biokoridor a interakční prvek má zajistit mimo svou ekologickou funkci i částečné zasakování a zpomalení povrchového odtoku a bezpečné převedení zbývající části do retenčního prostoru zátopy poldru. Rovněž povrchové vody z nových zpevněných komunikací CH2 a části trasy CH3 budou zasakovat. Vybudované polní cesty tvoří obchvat pro zemědělskou techniku, která je nyní vymístěna ze zástavby obce, takže nebude docházet ke znečištění místních komunikací při polních pracích.

Stavba realizovaných opatření byla dokončena v říjnu 2022 s celkovými skutečnými výdaji ve výši 36,7 mil. Kč. Drtivá většina výdajů byla hrazena prostřednictvím dotace z Programu rozvoje venkova (EU).

Lokalita Za humny v k.ú. Třebom - Polní cesta CH 3 a lokální biokoridor

Lokalita Za humny v k.ú. Třebom – Polní cesta CH 3 a lokální biokoridor

Realizace: SPÚ – pobočka Opava
Celkové náklady stavby včetně obou zmíněných průzkumů: 36.769.083,05 Kč (vč. DPH)
Stavba byla realizována s podporou dotace z Programu rozvoje venkova – operace 4.3.1 Pozemkové úpravy, výše dotace 32.270.323 Kč

Účastníci výstavby:
Investor/stavebník: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Moravskoslezský kraj, pobočka Opava
Zpracovatel PD/autorský dozor: Ing. Jiří Hermany- AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčkova 1b, 63800 Brno
Zhotovitel: SPH stavby s.r.o., Průmyslová 1414, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Nabyvatel dokončené stavby stavby: Obec Třebom (investor protokolárně předává po vydání kolaudačního souhlasu)
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.10.2022 (dle SOD)

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn