Sledování stavu vodní hladiny v nádržích realizovaných Pobočkou Vyškov

Sledování stavu vodní hladiny v nádržích realizovaných Pobočkou Vyškov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Vyškov realizovala v okrese Vyškov během posledních let několik vodních nádrží. Jedná se především o nádrže v obcích Letonice, Kojátky, Němčany nebo třeba Zelená Hora. Pobočka Vyškov postupně sleduje a dokumentuje své realizace v průběhu let a ročních období. Nešlo si nevšimnout suchého období v letech 2018 (a 2019), které se projevilo i v některých pobočkou realizovaných nádržích.

Rok 2018 byl druhý nejsušší od roku 1961 a pátým suchým rokem v řadě. To se projevilo především z hydrologického hlediska. Meteorologické příčiny sucha v podobě nedostatku srážek, obvykle doprovázené vysokými teplotami vzduchu a velkým výparem, vedou k deficitu půdní vlhkosti, který má dále za následek zmenšení průtoků ve vodních tocích a snížení stavu podzemních vod. I přesto, že díky srážkám se postupně doplňuje povrchová zásoba vody, stav podzemních vod může být doplněn daleko později a pomaleji. V roce 2018 přetrvávalo hydrologické sucho podzemních vod již z předešlých suchých let 2015-2017, proto byl nástup projevů sucha v podobě malých průtoků a nízkého stavu podzemních vod v roce 2018 rychlý, souběžný s meteorologickým suchem. (1)

Vodní nádrž N1 v k.ú. Letonice vznikla jakou součást navrženého biocentra LBC5 v letech 2016-2017, a to přehrazením údolnice homogenní zemní sypanou hrází. V prostorách zátopy se také nacházela vyústění meliorací. Plocha zásobní hladiny je 2,25 ha při zadržení 22 000 m3 vody. Součástí vybudování vodní nádrže byla také výsadba zeleně v jejím bezprostředním okolí, a také stavba polní cesty C11 s doprovodnou zelení. Po vybudování a kolaudaci stavby byla zásoba vody dostatečná. Avšak ve zmiňovaném roce 2018 došlo k absolutnímu vyschnutí celé vodní nádrže. Během let 2018 a 2019 se z nádrže stala spíše občasná tůň, avšak i tak se stala útočištěm pro mnoho živočišných druhů a rostlin. Okolí nádrže, kde bylo provedeno zatravnění, využívali místní občané jako pastvu pro koně, i když především v letních měsících byla tráva suchá, sežehnutá sluncem. Po celou dobu byla nádrž v rámci možností udržovaná, technické závady nebyly zjištěny. Ve spolupráci se zástupci obce Letonice byla Pobočka Vyškov na konci roku 2020 informována, že po ustavičném suchu se v nádrži opět začíná objevovat voda. Na jaře 2021 je již nádrž plně napuštěna. Vzrostlé rostliny v zátopě nádrže slouží jako úkryt pro hnízdící ptáky. Vodní nádrž opět plní funkci zadržení vody v krajině, zvýšené ekologické stability krajiny a v neposlední řadě slouží jako estetický a rekreační prvek v krajině. Zástupci obce s místními občany zde vytvořili také hmyzí hotel a kamenné zídky. Je tedy zájem z této lokality vytvořit naučné a pozorovací místo nejen pro děti, ale i dospělé.

____________________________________________________________________________________

(1) zdroj: https://www.chmi.cz/files/portal/docs/tiskove_zpravy/2019/Sucho_2018.pdf

 

Letonice 2016 – 2021

Letonice 2016 - 2022

 

Podobná situace jako s vodní nádrží v Letonicích nastala i ve vodní zdrži v k. ú. Šardičky u Bučovic. Tato vodní zdrž byla vybudována v roce 2011 jako součást biocentra LBC 02 při pravém břehu Kojáteckého potoka, které pokračovalo výsadbou nového biokoridoru LBK 02, přecházejícího do k.ú. Kojátky. Součástí biocentra byl remíz a plocha určená k výsadbě o celkové ploše 2,57 ha. Účelem vybudování vodní zdrže bylo zlepšení odtokových poměrů při větších dešťových srážkách, a tím vytvoření nového retenčního prostoru. V neposlední řadě také vytvoření prvku ke zlepšení ekologické stability. Vodní zdrž je rozdělena malou průsakovou hrázkou na část se stálým zadržením vody s výpustným objektem a menší tůňku pro obojživelníky. V roce 2018 došlo taktéž k totálnímu vyschnutí až k popraskání půdy ve dně asi do 20cm hloubky. Příčinou bylo pravděpodobně suché období popsané výše. Technická závada na přítokovém ani výpustném objektu nebyla zjištěna. Při hydrogeologickém průzkumu z roku 2006 přitom byla zjištěna hladina podzemní vody kolem hloubky 1,2 – 1,5 m pod terénem. Plocha stálé vodní hladiny je však podstatně menší než v Letonicích, činí 0,4 ha při objemu 3 500 m3 vody a hloubkou vody kolem 1 m. Alespoň částečně se voda ve zdrži objevila znovu přibližně na jaře 2019. Vzhledem k menší ploše je zde daleko více patrné rozkolísání hladiny během roku. Doprovodná zeleň je již značně vzrostlá, může částečně dopomoci k menšímu výparu vody. Ovšem zdroj podzemní vody není stabilní. Přesto i při malém množství vody je v nádrži živo. Momentálně ji obývají hlavně žáby. Okolí nádrže je udržované a tím i využívané místními obyvateli. Kolem zdrže vede zpevněná polní cesta, která dále pokračuje i podél biokoridoru LBK 02 do k. ú. Kojátky.

Šardičky – Kojátky 2011 – 2021

Šardičky - Kojátky 2011 - 2021

I přes extrémní popisované sucho a extrémní případy ve zmíněných vodních nádržích však Pobočka Vyškov ve stejném roce (2018) nezaznamenala tak enormní změny v dalších vodních nádržích – v Němčanech, ani v Zelené Hoře na Moravě (zde prakticky beze změny původní napuštěné hladiny z přelomu roku 2017/2018). Soubor opatření v k. ú. Němčany, jehož součástí je zmíněná vodní nádrž, byl vybudován v letech 2016-2017. Plocha zátopy při hladině stálého zadržení je 0,32 ha při objemu stálého nadržení 2700 m3 (max. 0,98 ha při 7600 m3). Hladina vody sice poklesla, ale nádrž nevyschla úplně. Seschlý travní porost okolo nádrže ukazuje, že dostatek vláhy pro rostliny nebyl ani zde. V průběhu celého roku je stav relativně dobrý. Okolí nádrže je pravidelně udržováno a využíváno lidmi k rekreaci. Na hladině i v nádrži byl pozorován ruch vodního ptactva i dalších vodních živočichů včetně plazů.

Němčany 2018 – 2021

Němčany 2018 - 2021

 

Realizované prvky, navržené v rámci komplexních pozemkových úprav jako součásti plánů společných zařízení, dokáží v krajině vytvořit dostatečný prostor pro přežívání živočichů a rostlin. Významné zapojení do krajiny však není ze dne na den, i když zachytit přívalové srážky a ochránit tak zastavěnou část obce dokáže i čerstvě vybudovaná nádrž nebo poldr. Pro správné fungování celého ekosystému je však nutný čas, a především důmyslné napojení a zapojení ostatních prvků v krajině. Nemalý význam hraje také hospodaření se zemědělskou půdou. Proto ať už se do krajiny vrátí jakýkoliv prvek, vždy je to jen malá součást velkého celku a nejde spoléhat na to, že například v nádržích bude vždy voda. Tuto skutečnost podmiňuje spousta dalších faktorů. Je na čase činností všech více přispívat ke zdravě fungující krajině.

 

Autorka článku: Ing. Eva Horáková, KPÚ pro JmK, Pobočka Vyškov
Autor fotografií: KPÚ pro JmK, Pobočka Vyškov

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn