Státní pozemkový úřad vyhlašuje 16. ročník soutěže Žít krajinou

Státní pozemkový úřad vyhlašuje 16. ročník soutěže Žít krajinou

Praha, 12. prosince 2022 – Státní pozemkový úřad (SPÚ) otevřel 12. 12. 2022 nominace do 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022. Soutěž zaměřenou na komplexní pozemkové úpravy pořádá SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy (ČMKPÚ) již od roku 2006. Krajské pobočky SPÚ, projektanti, stavitelé nebo obce či vlastníci realizované stavby mohou své projekty přihlásit do 28. února 2023. Soutěž podporuje projekty, které svým charakterem splňují požadavky na celkové řešení krajiny nebo její části. Přihlásit lze takové projekty, které byly dokončeny nejpozději 31. prosince 2021.

“V letošním ročníku chceme zdůraznit trend posledních let a budeme se zaměřovat zejména na realizace opatření ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu. Zároveň bude odborná porota klást důraz na estetickou hodnotu realizovaných opatření v krajině,“ představil poslání nového ročníku soutěže ústřední ředitel SPÚ Ing. Martin Vrba a dodal, že účelem je také přispět tímto způsobem ke zvýšení prestiže všech zúčastněných stran v jejich oboru působnosti.

Přihlašovat projekty do soutěže je možné do 28. února 2023 v souladu s pravidly zveřejněnými na webových stránkách soutěže: https://soutezzk.spucr.cz/cz/pravidla

Do soutěže může přihlásit svoji realizaci:

  • místně příslušná pobočka krajského pozemkového úřadu;
  • projektant, resp. projekční firma pozemkové úpravy;
  • autor realizačního projektu společného zařízení;
  • realizační firma společného zařízení;
  • obec, resp. vlastník společného zařízení.

Soutěží se ve dvou kategoriích:

  1. Tvorba a ochrana krajiny (protierozní a vodohospodářská opatření)
  2. Zelená a dopravní infrastruktura (prvky ÚSES, opatření ke zpřístupnění pozemků)

V každé kategorii jsou udělována první tři místa. Dále porota vybere vítěze Ceny SPÚ. Cenu veřejnosti získává projekt s nejvyšším počtem hlasů získaných ve veřejném internetového hlasování. To proběhne během dubna 2023. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční na podzim v budově Senátu Parlamentu ČR.

Česká krajina potřebuje vyvážený vztah mezi zachováním přírodních zdrojů a udržitelným rozvojem zemědělství. Smysluplné pozemkové úpravy jsou proces, který probíhá již více jak 30 let a přispívá k tomuto vyváženému vztahu zemědělce a krajiny. Zpřehledňují a uspořádávají pozemky tak, aby to lépe vyhovovalo jejich majitelům i jejich účelu. Součástí návrhu pozemkových úprav je i plán takzvaných společných zařízení. Vrací do krajiny protierozní opatření pro eliminaci nepříznivých účinků povrchového odtoku vody: příkopy, průlehy, meze, travnaté pásy a jiné retardační prvky, opatření zadržující vodu v krajině formou projektů modré infrastruktury, jako jsou realizace mokřadů, tůní, revitalizace vodních toků a akumulačních vodních nádrží) a opatření zelené infrastruktury podporující biodiverzitu (prvky ÚSES: biocentra, biokoridory, interakční prvky a další výsadby zeleně mimo les a v zemědělské krajině.

Harmonogram 16. ročníku soutěže Žít krajinou:

Zahájení 16. ročníku 12. 12. 2022
Uzávěrka přihlašování projektů 28. 02. 2023
Kontrola kompletnosti projektů 01. 03. 2023 – 12. 03. 2023
Hodnocení projektů odbornou komisí 13. 03. 2023 – 30. 04. 2023
Hlasování veřejnosti 31. 03. 2023 – 30. 04. 2023
Jednání centrální komise 2. pol. května/červen 2023
Slavnostní vyhlášení výsledků 16. ročníku 31. 10. 2023

Vítězné realizace 15. ročníku soutěže: Jubilejní 15. ročník soutěže Žít krajinou má své vítěze! – Žít krajinou (spucr.cz)

Kontakt pro média:
Petra Kazdová
tisková mluvčí
Státní pozemkový úřad
tel.: +420 729 922 308
GSM: + 420 602 592 875
e-mail: komunikace@spucr.cz
www.spucr.cz

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn