Stav restitucí v Čechách

Stav restitucí v Čechách

Agendu restitucí metodicky řídí na Ústředí Státního pozemkového úřadu Oddělení restitucí. Vedle metodické a kontrolní činnosti řeší agendu správního řízení, kde je Ústředí SPÚ odvolacím místem ve věci restitučních řízení. Na současný stav jsme se zeptali Ing. Anny De Pinové, vedoucí Oddělení restitucí Sekce majetku státu

❖     Kolik restituentů dle zákona č. 229/1991 Sb. nyní Státní pozemkový úřad eviduje?

Aktuálně evidujeme téměř 40 tis. restituentů s nevypořádaným nárokem na náhradní pozemky.

❖     Kolik restituentů s vydaným rozhodnutím a nevypořádanými nároky není aktivně v komunikaci s SPÚ a o své nároky se nehlásí?

Více než 33 tisíc restituentů, kterým vznikl nárok na náhradní pozemky se nesnaží nárok vypořádat.

❖     Kolik evidujete případů, kdy o nároku ještě nebylo rozhodnuto?

Jedná se o desítky případů, jsou to složité případy, kdy se čeká na projednání dědictví, nezřídka kdy jsou dědicové nedohledatelní v cizině nebo se jedná o sporné případy.

❖     Kolik restituentů s vydaným rozhodnutím má stále nevypořádané nároky na náhradu?

Je to cca  40 tis. restituentů.

❖     Kolik restituentů s vydaným rozhodnutím je vypořádáno, a má svůj nárok na náhradu vypořádaný?

Zcela nebo téměř úplně byly vypořádány restituční nároky cca 90 tis. přímých restituentů nebo jejich dědiců.

❖     Kolik přibylo za rok 2021 vypořádaných restitucí?

V roce 2021 bylo vypořádáno celkem 98,8 mil. Kč nároků za nevydanou půdu a 1,8 mil. nároků za ostatní zemědělský majetek.

Údaj o tom, kolik bylo „vypořádaných restitucí“ je obtížné poskytnout, neboť není jasné, zda jsou tím míněné konkrétní osoby, nebo restituční případy jako takové, které ale mohou zahrnovat několik osob. Předpokládáme, že vypořádáním je míněno úplné vypořádání nároku, kdy již zůstatek nároku je roven nule. Takový údaj by byl však velmi zavádějící, neboť velmi často dochází k situaci, kdy restituent požádá o náhradní pozemky v nižší hodnotě, než je jeho nárok a o vypořádání často zanedbatelného zůstatku již neusiluje. Kromě toho i osoby, jímž byl nárok vypořádán, mohou další nároky získat např. dědictvím nebo postoupením, vypořádaná osoba není tedy definitivní pojem. Pokud bychom dávali údaje o osobách, které v průběhu běžného roku docílí úplného vypořádání svého nároku, takový údaj by představoval jen určitý segment výkonu Státního pozemkového úřadu v běžném roce a mohl by velmi zkreslit obraz o jeho roční aktivitě, navíc bez toho, aby SPÚ mohl svou aktivitou tento ukazatel ovlivnit. Vypořádání nároku je možné především na základě aktivního přístupu restituentů.

❖     Kolik evidujete případů, kdy restituent rozporuje rozhodnutí SPÚ?

Tyto údaje nemáme k dispozici, neboť SPÚ není v soudních řízeních účastníkem.

❖     V jakých krajích České republiky evidujete nejvíce nevypořádaných případů?

Dosud nejvíce nevypořádaných nároků evidujeme v hlavním městě Praze.

 

Děkujeme za rozhovor.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn