Stavba roku 2022 Olomouckého kraje – hlasujte pro Veklice

Stavba roku 2022 Olomouckého kraje – hlasujte pro Veklice

Státní pozemkový úřad (SPÚ), Pobočka Olomouc přihlásila realizaci Biocentrum Veklice do soutěže Stavba roku 2022 Olomouckého kraje. Pomozte nám vyšvihnout tuto realizaci sloužící k zadržení vody v krajině ve veřejném hlasování.
Aktuálně až do 31. 3. 2023 do 24:00 probíhá veřejné hlasování o Cenu veřejnosti.

Hlasovat pro naši realizace pod číslem 44 můžete přímo na stránkách soutěže – na tomto odkazu.
A jak na to?
1) rozklikněte KATEGIORIE Č. 3 – STAVBY DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ
2) pod č. 44 naleznete Biocentrum Veklice v k.ú. Senice na Hané
3) hlasování podléhá dvojímu ověření: dáte hlas, vyplníte jméno, příjmení a email
4) svůj hlas potvrdíte klikem na odkaz, který Vám přijde na uvedený email

Jedná se o 10. ročník soutěže, který pořádá Olomoucký kraj společně s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Na přípravě soutěže již dlouhodobě spolupracujeme se společností Omnis Olomouc, a.s., která celou akci organizačně zastřešuje.
Záměrem soutěže je vybrat a ocenit nejlepší nové stavby nebo rekonstrukce, které v Olomouckém kraji vznikly v letech 2021 – 2022. Oficiálním oceněním pak poděkovat a podpořit architekty, stavební firmy a investory, kteří kvalitativním způsobem změnili a mění podobu kraje.

A nezapomeňte zapojit svou rodinu a známé či spolupracovníky.

Veškeré další podrobnosti týkající se soutěže a termíny výstav naleznete rovněž na jejich webu.

Děkujeme za spolupráci a podporu.

biocentrum-veklice_foto-4-2

Biocentrum Veklice

V Olomouckém kraji, okrese Olomouc v rámci jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Senice na Hané a dle schváleného „Plánu společných zařízení“, jenž zohlednil požadavky obce, byly vybudovány dvě hlavní polní cesty C1 a C2 a biocentrum Veklice.

Realizace stavebních objektů byla dohodnuta na základě schváleného návrhu, a to po projednání se zastupitelstvem obce a se zřetelem na finanční zajištění postupu realizace společných zařízení (§ 12 odst. 1 zákona č. 139/2012 Sb, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech). Výstavba polních cest a biocentra Veklice respektuje schválený plán společných zařízení v jednoduchých pozemkových úpravách v k.ú. Senice na Hané a územní plán obce.

I když nápad se zrodil již kolem roku 2002, a samotné prvopočátky se datují k roku 2008, tak následovala ještě dlouhá cesta. Staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 3. 8. 2020 a stavební práce zahájeny 10. 8. 2020. V rámci provádění předběžného archeologického dohledu na stavbě k. ú. Senice na Hané byly identifikovány zahloubené archeologické objekty s nálezy keramiky, kostí a mazanice a pozůstatek kulturní vrstvy.

Jednopruhová hlavní polní cesta C1 v délce 245 m má živičný povrch z asfaltobetonu. Součástí stavby je i vozovka na mostě za koncem úpravy, která má stejnou konstrukci jako polní cesta C1. Hlavní polní cesta C2 v délce 835 m je také jednopruhová a má povrch z vibrovaného štěrku (na základě požadavku AOPK – CHKO Litovelské Pomoraví, které požaduje povrchy blízké přírodě) při základní šířce jízdního pásu 3.0 m a krajnicích 2 x 0.5 m.

Biocentrum Veklice bylo provedeno na zelené louce na celkové výměře 9,8116 ha. Jedná se o novostavbu vodního díla dle § 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona „přehrady, hráze, vodní nádrže, jezy a zdrže“ a § 55 odst. 1 písm. b) vodního zákona „stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků“.

Hlavním účelem stavby bylo vytvořit mokřadní biotop a tím posílit funkci současného biokoridoru toku Blata.
Zahrnuje jednu nádrž a 3 mokřadní tůně o následující velikosti, výměry při Hn (hladině nadržení ve výšce 245,50 m. n. m):
Nádrž vodní plocha 3,37 ha, z toho litorál 0,92 ha, to je 27 %, objem vody 41 700 m3
Tůň 1 vodní plocha 0,19 ha, z toho litorál 0,17 ha, to je 89 %, objem vody 723 m3
Tůň 2 vodní plocha 0,25 ha, z toho litorál 0,12 ha, to je 48 %, objem vody 1 391 m3
Tůň 3 vodní plocha 0,11 ha, z toho litorál 0,03 ha, to je 27 %, objem vody 542 m3
Celkem vodní plocha 3,92 ha, z toho litorál 1,24 ha to je 32 %, objem vody 44 356 m3

Zbývající část biocentra cca 5,89 ha tvoří luční společenstva a výsadby dřevin, o které se po dobu 3 let bude starat SPÚ (následná péče).

Výsadba:
Litorální pásmo mokřadu – 2064 ks (různé druhy – rákos, orobinec, ostřice, puškvorec obecný, lakušník, žabník, šmel, plavín, kosatec, leknín, halucha, rdest, šípatka, skřípina, zevar, voďanka, stulík)
Keře – 2106 ks (různé druhy – vrba, krušina, střemcha, hloh, brslen, zimolez, kalina, líska, ptačí zob, svída, trnka)
Stromy – 4483 ks (různé druhy – olše, střemcha, vrba, habr, hrušeň, jabloň, jilm, javor, jeřáb, lípa, myrobalán, třešeň, dub, jasan, bříza, topol, moruše)
Zatravnění na rozloze 42 540 m2

Dále bude biocentrum využíváno vodohospodářsky – pro významné tlumení povodňových průtoků z vlastního povodí biocentra, pro zadržení splachů ornice z pozemků nad biocentrem, pro krátkodobou rekreaci a jako zdroj vody pro hašení požárů.

Pro zadržení vody v krajině, vodní zásoby v nádrži a tůních vytvořené v období dostatku vody, budou v období sucha dotovat klesající hladinu podzemní vody v okolí biocentra.

V návrhu technického řešení byly uplatněny postupy a technická řešení, která respektují jednoduchost, hospodárnost, účelnost, dlouhou životnost, maximální spolehlivost, snadnou obsluhu, bezpečnost a estetickou a ekologickou citlivost stavby k okolnímu prostředí.

Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Senice na Hané vytvořila důležitý krajinotvorný prvek s funkcí dopravní, vodohospodářskou a ekologickou.

Díky jeho dokončení dojde k omezení dopadu zemědělského sucha, zpřístupnění zemědělských pozemků a zvýšení biologické diverzity území, jeho mělké tůně budou sloužit pro zimování a rozvoj populací obojživelníků.situace-500-c-3-000_page-0001

Realizace nádrže a přístupových cest si vyžádala a ještě vyžádá finanční náklady v celkové částce 28 034 846,79 Kč (vč. DPH):
Biocentrum – 21 897 107,68 Kč (z toho výsadba 2 547 994,18 Kč)
Následná péče (3 roky) – 1 056 253,69 Kč
Polní cesty – 5 081 485, 42 Kč (dodatkem navýšeno o vícepráce z důvodu archeologických prací), zdrojem financování byla Veřejná pokladní správa (VPS). V roce 2020 již bylo financováno 497 810,26 Kč z rozpočtu Státního pozemkového úřadu (RSPÚ).

Zhotovitelem stavby byla firma SPH stavby s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem.
Kolaudační souhlas na biocentrum byl vydán MěÚ Litovel, odborem životního prostředí, dne 1. 3. 2022 a na polní cesty MěÚ Litovel, odborem dopravy dne 10. 5. 2022.
Výsadba zeleně probíhala do konce června 2022 a následná tříletá péče do června 2025. Celé dílo bylo protokolárně převedeno do majetku obce Senice na Hané. Slavnostní předání do rukou Milana Tichého, starosty Senice na Hané, se uskutečnilo v sobotu 18. 6. 2022.

Pevně věříme, že Biocentrum Veklice bude sloužit nejen občanům Senice na Hané, ale i další široké veřejnosti.

Časosběrné video z března 2021 o tom, jak se stavělo na poli, vytvořil Miroslav Smička:
https://www.youtube.com/watch?v=xAXrUtAckuc

Video z otevření Biocentra Veklice dne 18. 6, 2022 vytvořil Olomoucký deník:
Nová vodní oáza na Olomoucku: biocentrum Véklice otevřela letecká show – Olomoucký deník (denik.cz)

 

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn