U obce Nebužely vznikl biokoridor

U obce Nebužely vznikl biokoridor

Obec Nebužely se nachází v okrese Mělník, kraj Středočeský. Rozkládá se asi jedenáct kilometrů severovýchodně od Mělníka. Patří mezi nejstarší v okrese, první doložené písemné zmínky o obci pocházejí již z přelomu 20. a 30. let 13. století, kdy byla ves v držení panenského benediktinského kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.

Celková katastrální plocha obce je 862 ha, z toho orná půda zabírá šedesát čtyři procent. Devadesát procent zastavěné části obce Nebužely leží na ostrožně orientované SZ – JV v 300 – 310 m nad mořem.

Komplexní pozemková úprava v katastru Nebužely je v současnosti ukončená. Byla zahájena 1.9.2008 a zapsána do katastru nemovitostí byla 3.7.2013. PSZ je zapracován do platného územního plánu.

Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, právě v rámci komplexních pozemkových úprav začal v polovině září prostřednictvím vysoutěžené firmy budovat u obce Nebužely – za křižovatkou u kaple ze směru od obcí Jemnichov a Střemy – lokální biokoridor. Místní název je často používán i U nádraží. Část se nachází na území CHKO Kokořínsko, proto byl nutný souhlas i od Agentury ochrany přírody a krajiny – Regionální pracoviště Správa CHKO Kokořínsko.

LBK 72 v k.ú. Nebužely - pod tratí

Co je možné si představit pod pojmem biokoridor? Wikipedie říká: „Biokoridor (myslivecky vexl) je přírodní pás spojující stanoviště obývané živočichy, rostlinami a dalšími organismy. Biokoridory umožňují migraci organismů mezi těmito stanovišti. Území biokoridoru nemusí umožňovat rozhodující části organismů trvalou nebo dočasnou existenci, slouží především k migraci zvířat a migraci rostlin mezi biocentry. Biokoridory jsou ve většině případů přírodní plochy: strouhy, meze, aleje, souvislé pásy křovin, živé ploty apod. V ojedinělých případech však může jít i o pozměněnou část krajiny – např. pole mezi dvěma lesy, nebo i o umělý prvek – přechod pro zvěř přes dálnici. V české legislativě je biokoridor definován jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. S nimi dohromady tvoří územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES)“.

LBK 72 v k.ú. Nebužely - horní čast pod letištěm

V 8 menších oplocenkách na celkové ploše 1,4312 ha bylo vysazeno 926 ks stromů a 914 ks keřů. K výsadbám stromových druhů byly použity poloodrostky, o výšce nadzemní části 80–120 cm. Okolí stromků bylo namulčováno kůrovým substrátem.
Součástí realizace je 3letá rozvojová péče o založenou zeleň. Výsadby budou každoročně 2x ožnuty, bude prováděna pravidelně kontrola a oprava oplocenek. Počítá se s dosadbami v 1. a 2. roce po výsadbě. Vzhledem k velkému riziku přísušků bude nutná zálivka v průběhu prvních dvou let po výsadbě.
Mezi oplocenkami ve spodní části pod tratí vznikl nízký val s mělkou depresí pro zpomalení odtoku.  Slouží především pro zadržení vody v krajině.
LBK 72 v k.ú. Nebužely - ochranný val
Hned vedle valu byl zřízen plazník. Plazník je zhotoven z místních materiálů a slouží jako úkryt pro herpetofaunu a poslouží i jako místo k rozmnožování zejména slepýšů.
LBK 72 v k.ú. Nebužely - hadník
Víte, že si takový plazník můžete zřídit i doma na zahradě? Plazník, případně hadník, je uměle vybudovaný příbytek (útočiště) pro plazy a obojživelníky, který složí také jako hnízdiště, zimoviště či úkryt před predátory. Plazník je nejčastěji částečně zahlouben a vzniká nahromaděním přírodních materiálů jako jsou suché větve, sláma, kamení, listí a zemina. Plazník by měl být postaven nejlépe tak, aby jeho jádro v zimě nezamrzlo. Vhodné je tedy jeho umístění na slunné místo. Je-li uvnitř dostatečné teplo, tak to podporuje ektotermním (studenokrevným) živočichům úspěšně přežít zimní období. Může být také vytvořen jako roubená konstrukce z dřevěné kulatiny, do které jsou umístěny větve, listí a ty zasypány zeminou. Mezi větvemi tak vznikne velké množství skulin, které jsou potřebné pro život plazů. Přirozený rozklad dřevní hmoty, listí a slámy uvnitř plazníku, láká některé druhy hmyzu, které se zde zabydlí a mohou sloužit jako potrava pro plazy a obojživelníky.

NÁZEV: Nebužely – výsadba LBK 72
PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Mělník

TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE: 19.9.2023
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ATELIER FONTES, s.r.o.
DODAVATEL: ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.
MÍSTO REALIZACE: katastrální území Nebužely, Obec Nebužely
CELKOVÉ VÝDAJE: 2 020 576,46, – Kč s DPH
VÝDAJE PRO DOTACI: 1 376 520,90 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj) – Národní plán obnovy
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: Výsadba do 15.11.2023, následná péče do 15.11.2026

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn