Vedle dálnice mají v Košíně mokřad

Vedle dálnice mají v Košíně mokřad

Proměna s doprovodnou výsadbou v Košíně je výsledkem pozemkových úprav s cílem revitalizovat lokalitu původního rybníka Košínský, který již nebylo možné obnovit. Vznikla hlavní tůň s proměnlivou hloubkou vody, litorálním pásmem a mikrotůněmi, které poskytují prostor pro drobné živočichy. Důraz byl kladen na variabilitu hloubek vody a přirozený tvar břehů. Výsadbou autochtonních dřevin a keřů bylo vytvořeno přírodní prostředí. Celý projekt je nejen esteticky působivý, ale i funkční, přispívající k biodiverzitě a ochraně přírody.

mokrad-9

Projekt byl vybudován v rámci realizace pozemkových úprav KoPÚ Košín, v místě původního rybníka Košínský, který nebylo možné obnovit. Lokalita byla trvale podmáčena a nebylo možné ji zemědělsky obhospodařovat. Při realizaci se vybudovala hlavní tůň, mikrotůň, vyvýšená úprava terénu a doprovodná výsadba dřevin, keřů a zatravnění povrchu. Tůně jsou navrženy tak, aby docházelo k jejich sycení z odkrytých drenážních prvků příp. z povrchu terénu. Pro vytvoření vhodného prostředí pro úkryt drobných živočichů se plocha břehu neupravovala do ideální roviny.

mokrad-5

Hlavní tůň je navržena s proměnnou hloubkou vody v rozsahu 0,3 až 1,3 m. Délka tůně je přibližně 82 m, plocha hladiny 755 m2. Úroveň dna tůně je výškově odstupňována tak, aby byly zajištěny v jednotlivých částech tůně různé hloubky vody. Součástí tůně je rovněž litorální pásmo s malou hloubkou vody do 0,3 m. V případě poklesu hladiny vody v suchém období výškový návrh úrovně dna zajistí, aby v podstatné ploše tůně byla zajištěna stálá hladina. Sklon břehů tůně je mírný, proměnlivý. S ohledem na konkrétní prostorové poměry je na části obvodu tůně navržen sklon břehů 1:10. Jednotlivé výškové úrovně dna jsou napojeny mezisvahy ve sklonu 1:3 svažujícími se do hlubších partií tůně.

mokrad-8

Mikrotůně jsou navrženy jako komplex 2 navazujících tůní s proměnnou hloubkou vody v rozsahu 0,0 až 0,2 m. Plocha hladiny 12 m2. Úroveň dna tůně je výškově plynule proměnná. Sklon břehů tůně je mírný, hodnota 1:10 příp. 1:8. V příčném směru je z prostorových důvodů navržen sklon břehů 1:4.

mokrady-kosin_img_2795

V navazující části řešené plochy je navržena vyvýšená úprava terénu. K úpravě terénu byla využita zemina získaná při hloubení tůní. Úprava terénu má charakter navýšení stávajícího povrchu terénu s mírnými svahy. V ploše úpravy byla nejprve sejmuta ornice. Po uložení zeminy vytěžené při hloubení tůni byla sejmutá ornice zpětně navrácena na povrch úpravy. Úprava terénu je spádována směrem k navrženým tůním.

mokrad-12

Vegetační doprovod v lokalitě je tvořen výsadbou autochtonních dřevin, keřů a zatravněním plochy biocentra. U dřevin je navržena výsadba v blízkosti severní části břehové hrany jednotlivých tůní. Byly použity menší sazenice s balem, které jsou chráněny proti okusu zvěří. Celkem je liniově vysázeno 10 ks sazenic dubu letního a 130 ks autochtonních druhů keřů. V roce 2023 byla výsadba doplněna obcí Košín 7 olšemi lepkavými  a 5 javory kleny.

mokrad-10

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Agroprojekt PSO s.r.o., Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
DODAVATEL: Stavby rybníků s. r. o., IČ: 02951746, Nerudova 34, 258 01 Vlašim
MÍSTO REALIZACE: Okres Tábor, obec Košín, katastrální území Košín
CELKOVÉ VÝDAJE: 1 130 140,00 Kč s DPH
VÝDAJE PRO DOTACI: 914 822,32 Kč bez DPH (DPH nezpůsobilé)
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE 31. 5.2022

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn