Větrolam VN2 v k.ú. Vrbovec v Jihomoravském kraji

Větrolam VN2 v k.ú. Vrbovec v Jihomoravském kraji

Ve 14. ročníku soutěže Žít krajinou 2020 se v 2. kategorii Tvorba a ochrana krajiny na 2. místě umístila realizace s názvem Větrolam VN2 v k.ú. Vrbovec v Jihomoravském kraji. Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Znojmo.

Větrolam VN2 v katastrálním území Vrbovec byl realizován zejména z důvodu potřeby řešení protierozní ochrany obce Vrbovec před účinky větrné eroze, jelikož se obec nachází v jedné z nejsušších a největrnějších oblastí České republiky.

Realizací větrolamu o délce 600 metrů byl naplněn společný zájem obce a vlastníků dotčených pozemků, tj. nejen aktivně posílit ochranu obce před účinky větrné eroze, ale také snížit prašnost v obci a v neposlední řadě posílit funkčnost vybraných součástí územního systému ekologické stability obnovou ekosystémů a následnou péčí rozvíjet jejich funkčnost. Výběr dřevin pro výsadbu byl proveden tak, aby co nejvíce odpovídal potenciální přirozené vegetaci v řešené lokalitě.

Dále byly zohledněny vlhkostní poměry v řešeném území, z toho důvodu byl při výsadbě rostlin ke kořenům aplikován hydrogel, čímž byla snížena jak četnost zavlažování, tak četnost aplikace výživných látek. Stavba je velmi citlivě začleněna do okolní krajiny a nenarušuje krajinný ráz.

V číslech:
ROZLOHA: 8 786 m2
DÉLKA: 600 m
ŠÍŘKA: 15 m
702 listnatých stromů: lípa malolistá, dub letní, javor mléč a další 6622 keřů: zimolez obecný, svída obecná, růže šípková a další

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Znojmo
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: AGROPROJEKT PSO s r. o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: AGROPROJEKT PSO s r. o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: KAVYL, spol. s r. o.

Video: Větrolam VN2 v k.ú. Vrbovec v Jihomoravském kraji

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn