V Habarticích u Frýdlantu vznikly díky pozemkovým úpravám vodní nádrže

V Habarticích u Frýdlantu vznikly díky pozemkovým úpravám vodní nádrže

Habartice jsou vesnice a spolu s osadou Háj též obec na severu Česka, v okrese Liberec, v Libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 11 kilometrů severně od města Frýdlantu přímo na Česko–polské státní hranici. Obec se nachází v průměrné nadmořské výšce 240 m.n.m v mírném až klidném pásmu za horami. Z tohoto důvodu je zde zcela jiné počasí a mnohem tepleji než-li v Liberci či Jablonci. Obec stojí v přímém doteku s městem Zawidów  v Polské republice (dříve Seidenberk). Obě sídla rozděluje jen „Kočičí potok“.

vn-habartice-u-frydlantu-liberecky-kraj-4

Vodní nádrže se nachází v k.ú. Habartice u Frýdlantu v těsné blízkosti státních hranic s Polskem. Základem pro zrealizování tohoto projektu byly provedené komplexní pozemkové úpravy, pomocí nichž byla lokalita vlastnicky vypořádána a převedena do vlastnictví Obce Habartice.

vn-habartice-u-frydlantu-liberecky-kraj-1

V místě se nacházelo staré koupaliště a zbytky původní hráze velké nádrže. Koupaliště  bylo obnoveno do podoby přírodní vodní nádrže. Ze dna nádrže byla odstraněna náletová zeleň a byl odtěžen sediment. Stávající betonové opěrné zdi byly ponechány a došlo k přisypání kamenného zásypu s urovnáním líce. Nad prostorem normální hladiny byl kamenný zához prosypán zeminou a oset.

vn-habartice-u-frydlantu-liberecky-kraj-11

Zajímavostí je technické řešení napouštění koupaliště přehrazením v prostoru ukončovacího prahu vývaru horní nádrže, kdy za pomocí dluží je voda vzduta tak, aby bylo možné napouštět koupaliště přívodním potrubím. Na Račím potoce nad koupalištěm vznikla nová vodní nádrž s plochou 0,85 ha a se záchytným objemem 12 700 m³. Hráz je homogenní ze zeminy z místa stavby. Délka hráze je 60 m, výška 3,5 m a šířka 3 m. Přístup k nádrži a k okolním pozemkům zajišťuje postavená polní cesta v délce 400 m.

V prostoru za nádrží bylo vytvořeno místo pro pořádání akcí.

vn-habartice-u-frydlantu-liberecky-kraj-5

Kolem nádrže, podél polní cesty, v místě zemníku pro hráz a podél blízké místní komunikace byla vysázena doprovodná zeleň v počtu 118 ks stromů. Nádrže zlepšují retenční schopnost krajiny zvýšenou akumulací vody v nádržích, částečně chrání intravilán obce před povodňovými průtoky a vytváří esteticko – krajinotvorný prvek.

vn-habartice-u-frydlantu-liberecky-kraj-12

V době sucha pomáhá horní nádrž zadržovat vodu v krajině a nadlepšovat průtok v navazujícím Kočičím potoce.

Nádrže zvyšují biodiverzitu dotčeného území a vytvořené litorální pásmo s příbřežní vodní a mokřadní vegetací jsou přirozeným místem pro rozvoj fauny a flóry. Vzhledem k malým hloubkám vody v litorálním pásmu nádrže se zde daří vodním rostlinám, obojživelníkům, vodnímu ptactvu a vodní hmyzu.

Obnovená spodní nádrž slouží jako přírodní koupaliště. Lokalita je celkově zajímavým místem pro návštěvu místních obyvatel i turistů.

Investor: Státní pozemkový úřad, pobočka Liberec
Projektant: Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Realizační firma: EUROVIA CS a.s.
Celkové náklady stavby: 10 470 263,00 Kč bez DPH
Datum kolaudace: 25.05.2023

vn-habartice-u-frydlantu-liberecky-kraj-14

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn