Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem

V 15. ročníku soutěže Žít krajinou 2021 se ve 2. kategorii – Tvorba a ochrana krajiny na 1. místě umístila realizace Vodohospodářská opatření v k.ú. Vítonice u Bystřice  pod Hostýnem ve Zlínském kraji.
Přihlašovatelem je Pobočka Kroměříž.

Oceněný projekt vodohospodářských opatření v katastrálním území Vítonice u Bystřice pod Hostýnem je polyfunkčním komplexem s charakterem protipovodňové ochrany obce Vítonice. Účelem stavby je transformace povodňových průtoků stoleté vody na neškodný odtok korytem Moštěnky, čímž je zajištěna ochrana pozemků a nemovitostí v intravilánu obce.  Účelem opatření bylo rovněž vytvořit zátopovou plochu přírodě blízkého charakteru, která vznikla vytvořením stálého nadržení s významným objemem, a která přispěje k udržení stabilního vodního režimu nad poldrem. Přirozeně vytvořená litorální zóna u hladiny přispěla k výraznému zvýšení biodiverzity území – stala se útočištěm mnoha ptačích druhů a obojživelníků. Součástí realizace je rovněž výsadba lokálního biocentra, která umožňuje vhodné začlenění retenční nádrže do krajiny. Nově vybudovaný most nejen zpřístupňuje okolní zemědělské pozemky pro zemědělskou techniku, ale posiluje prostupnost krajiny.

Souhrnný komplex opatření výrazně přispěl jak k ochraně obce před povodněmi, což se potvrdilo v říjnu r. 2020 při úspěšném zachycení přívalových srážek, tak ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, biodiverzity, prostupnosti a atraktivity území – nádrž se stala oblíbeným místem vycházek místních občanů.

PŘIHLAŠOVATEL: SPÚ – pobočka Kroměříž
PROJEKTANT POZEMKOVÝCH ÚPRAV: GB-geodezie, spol. s r.o.
AUTOR REALIZAČNÍHO PROJEKTU: Vodohospodářský atelier, s.r.o.
DODAVATELSKÁ FIRMA: Rovina stavební a.s.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn