Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice

Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice

V 16. ročníku soutěže Žít krajinou 2022 se v 1. kategorii – Tvorba a ochrana krajiny na 3. místě umístila realizace Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice v Jihomoravském kraji. Opatření realizovala a do soutěže přihlásila pobočka Břeclav.

Projekt Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v katastrálním území Rakvice byl realizován především s cílem vytvořit mokřadní stanovištní podmínky pro mírnění klimatických extrémů, jak srážko-odtokových, tak částečně teplotních.

Mokřady zahrnují vybudování tří tůní, dvou souborů mikrotůní, zřízení vyvýšené úpravy terénu a výsadby doprovodných dřevin, keřů a zatravnění povrchu parcel. Tůně i mikrotůně byly vytvořeny snížením původního povrchu terénu tak, aby byly napájeny průsakem podzemní vody. Hloubka vody se pohybuje v rozmezí od několika centimetrů až po 1,5 m v hlavní tůni.

Mokřady jsou z jihozápadní a jihovýchodní části přirozeně ohraničeny vodními toky Trníček a Trkmanka. Na severozápadní straně jsou chráněny zemní hrázkou a na severovýchodní straně vytváří přirozenou bariéru výsadba 290 keřů v druhové skladbě: hloh obecný, krušina olšová, zimolez obecný, kalina obecná, trnka obecná, ptačí zob a svída obecná. Plocha mokřadů je doplněna také výsadbou 15 kusů dubu letního.

mokrady-v-k-u-rakvice-4

Vodní plochy jsou doplněny vyvýšenými stanovišti zajišťujícími vhodné podmínky pro druhy, které ke svému přirozenému vývoji potřebují suché prostředí. Projekt byl realizován na celkové ploše 3,7 hektarů.

Retenční schopnost mokřadu v době přívalových srážek mírní přímý odtok a zabraňuje vodní erozi, v období sucha naopak dotuje okolní půdu vodou. Zvýšeným výparem v letních měsících navíc ochlazuje nejbližší okolí, v zimním období teplotu okolí zvyšuje a přispívá tak k adaptaci krajiny na změnu klimatu. Cílem realizace mokřadů je také zajištění vhodných podmínek pro místní živočišná a rostlinná společenstva.

Mokřad v k.ú. Rakvice

Jedná se o katastrální území, které je výrazně ohroženo suchem a každé opatření, které pomáhá udržet vodu v krajině, působí v tomto regionu blahodárně.  V katastru obce tak byla vytvořena vodní plocha, která nejen zlepšuje estetický vzhled okolí, ale vrací do tohoto suchého regionu tolik potřebnou vodu a zároveň je vhodným biotopem pro ptáky, vodní živočichy a mokřadní rostliny.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO

Přihlašovatel: SPÚ – pobočka Břeclav
Projektant pozemkové úpravy: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Autor realizačního projektu: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Dodavatelská firma: KAVYL, spol. s r.o.

Náklady na realizaci: 4 658 813,02 Kč vč. DPH (projekt NPO)
Doba realizace: 10/2021 – 11/2021

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn