Malá vodní nádrž a biocentrum Zderaz u Kolešovic

Malá vodní nádrž a biocentrum Zderaz u Kolešovic

Kolešovice leží severozápadně od Prahy ve vzdálenosti 60 km a 10 km od Rakovníka, na území Rakovnické pahorkatiny a do jejího územního plánu patří obce Zderaz a Heřmanov. První zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy zde drží tvrz (dnešní Domov důchodců) Vojslav z Kolešovic. Název je, stejně jako u dvou nedalekých vesnic jménem Kolešov, odvozen od osobního jména Koleš, domácké podoby jinak nedoloženého jména Kolimír. Kolešovice leží v nadmořské výšce 376 m n. m., na území o rozloze 15,36 km² a  dle posledního sčítaní  v roce 2022 mají 817 obyvatel. 

Hlavním účelem výstavby vodních nádrží, terénních úprav a výsadeb je zvýšení retenční schopnosti krajiny a vytvoření vodního biotopu se stojatou vodou (akumulace vody). Realizací projektu dochází ke zvýšení ekologické stability dotčeného území. Lokalita poskytuje vhodná stanoviště pro rostlinná, a především živočišná společenstva, spjatá s vodním a mokřadním prostředím. Vzniklé litorální prostory nádrží tvoří stanoviště vhodná k úkrytu a hnízdění vodního ptactva. Výsadba stromů a keřů postupně vytvoří stanoviště vhodná k úkrytu a rozmnožování pro faunu vázanou na toto prostředí. Realizovaná opatření mají také funkci krajinotvornou a estetickou.

Předmětem projektu byla realizace průtočné malé vodní nádrže VN 1 včetně funkčních objektů, neprůtočná malá vodní nádrž VN 2 a lokální biocentrum LBC 106 v katastrálním území Zderaz u Kolešovic. V rámci stavby byly provedeny terénní úpravy a výsadby na pozemcích v okolí navržených nádrží, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav, který je ekvivalentem rozhodnutí o umístění stavby. Návrh těchto opatření byl rozpracován v projektové dokumentaci, kterou zpracoval Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČ: 27724905, Ing. Vítězslav Hráček (ČKAIT 1003373) a Ing. Jiří Malý.

Lokalita o ploše cca 5,25 ha se nachází západně od obce Zderaz u Kolešovic, v údolní nivě Kolešovického potoka. Nadmořská výška je 385 – 392 m n.m.. Dotčené pozemky jsou ve vlastnictví obce Kolešovice.
Koryto Kolešovického potoka bylo před realizací neupravené, zaklesnuté cca 1,6 – 1,8 m pod okolním terénem. Průtočná nádrž VN1, s maximálním možným objemem vody 40 400 m3 a maximální výškou hráze 3,45 m, je opatřena manipulačním objektem požerákového typu a bezpečnostním přelivem. Neprůtočná malá vodní nádrž VN 2 je napájena převážně podzemní a dešťovou vodou (z průlehu podél severního břehu vodní nádrže VN 1 a z terénních úprav navržených východně od nádrže). Při nízké úrovni hladiny podzemní vody bude možné tuto nádrž dotovat vodou z nádrže VN 1.

Průleh a plochy terénních úprav jsou postupně zatravňovány. V rámci druhé fáze projektu byly v interakčním prvku vysazeny dřeviny. Celkový počet výsadeb čítá 120 kusů stromů a 220 kusů keřů. Jednotlivé druhy jsou vysazeny ve skupinách tvořených několika jedinci.

Realizovaná opatření (vybudování nádrží, terénní úpravy a výsadby) mají pozitivní účinky na životní prostředí. Postupně dojde ke zvýšení retenční schopnosti krajiny, což pozitivně ovlivní retenční schopnost potoční nivy, dojde ke zlepšení kvality vody v toku a tím zvýšení i jeho biologické hodnoty.

Jelikož v konci vzdutí nádrže VN 1 vznikne klidová zóna (stojaté vody), vznikne tímto opatřením místo vhodné pro reprodukci obojživelníků. Budou vytvořeny příznivější podmínky pro existenci a reprodukci rostlinných a živočišných společenstev, jejichž výskyt je vázán na existenci vodní plochy. Výsadba dřevin zvýší míru ekologické stability území a zvýší estetickou hodnotu krajiny. Vodní nádrže zpomalí odtok vody z území a vytvoří podmínky pro zachycení vody v krajině, což byl také prvoplánový účel – protipovodňové opatření k ochraně obce Zderaz u Kolešovic.

Celkové náklady na výstavbu nádrží a výsadbu LBC106 představovaly v roce 2022 částku 18 202 544 Kč (včetně DPH).

Přečtěte si rozhovor s emeritním starostou obce Kolešovice panem Martinem Dvořákem.

 

Název akce: Výstavba malé vodní nádrže VN1 a VN 2 a výsadba lokálního biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic.
Datum kolaudace: 29.11. 2022
Zhotovitel stavby: firma Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, Vlašim, IČ: 02951746.
Zhotovitel PD: Vodohospodářský ateliér s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČ: 27724905, Ing. Vítězslav Hráček, ČKAIT 1003373, Ing. Jiří Malý

Přehled termínů a nákladů na realizaci – Výstavba VN 1 a VN2:

Termín předání a převzetí staveniště 17.1.2022
Termín zahájení stavebních prací 24.1.2022
Termín dokončení stavebních prací 12.10.2022
Termín předání a převzetí díla Po vydání kolaudačního souhlasu
Celková cena za provedení díla bez DPH 14 200 418,79 Kč
DPH 21 %   2 982 087,95 Kč
Celková cena za provedení díla s DPH 17 182 506,74 Kč

 

Výsadba porostu a následná 3letá péče o vysazený porost LBC 106

Termín předání a převzetí místa plnění 13.10. 2022
Termín zahájení díla 13.10.2022
Termín dokončení realizace díla (výsadba) 16.11.2022
Termín předání a převzetí díla po ukončení 3leté péče o vysazený porost 16.11.2025
Celková cena za provedení díla bez DPH 1 040 915,07 Kč
DPH 21 % 218 592, 17 Kč
Celková cena za provedení díla s DPH 1 259 507,24 Kč

Zdroj financování : NPO
Následná péče plánována do roku 2025.

Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Sdílejte článek:
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn